Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ЈАВЕН ОГЛАС- ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ ЗА ЕКСКУРЗИЈА

1.НАБАВУВАЧ

  ООУ”11 Октомври”од Куманово ул”Тодор Велков” б.б. Куманово -1300  ; email: oou11oktomvrikumanovo@gmail.com

Лице за контакт: Елизабета К. Костиќ – директор 031/424-235

Дополнителни информации , Програмите за екскурзиите  и Образецот  на Понуда може да се добијат од 08,00 часот до 15,00 часот на горната адреса

2.ПОНУДУВАЧИ

Минимални услови кои треба да ги исполни понудувачот се:

 1. Да е регистриран согласно позитивните прописи во РМ за вршење на соодветна туристичка дејност;
 2. Да има успешно реализирани најмалку 3 ученички екскурзии во последните 3 години
 3. Да ги исполнува условите за превоз на групa деца согласно Законот за безбедност на саобраќајот на патиштата и Правилникот за посебни технички барања на возилата со кои се превезуваат групa деца;
 4. На денот на потпишување на договорот избраниот понудувач доставува банкарска гаранција за квалитетно изведување на екскурзијата во висина од 5% од вкупна вредност на договорот.

5.Агенцијата да обезбеди лиценциран туристички водич и лекар.

Понудата која не ги исполнува минималните услови ќе биде одбиена од страна на Комисијата како неприфатлива.

 1. ДОКУМЕНТИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ДОСТАВИ ПОНУДУВАЧОТ

– Документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како правно лице за вршење на туристичка дејност,согласно позитивни прописи на РМ,

-Договори- референтна листа и  потврди на понудувачот дека во последните 3 години има успешно реализирани најмалку 3 ученички екскурзии;

-Документ за превоз на група деца,согласно Законот за безбедност на саобраќајот на патиштата и Правилникот за посебни технички барања на возилата со кои се превезуваат групa деца.

-Документите не смеат да бидат постари од 6 месеци , а се доставуваат во оригинал или копија заверена од понудувачот;

– Описот на услугата ќе биде наведен во образец понуда, која треба понудувачот да ја подигне од училиштето заедно со програмите од училиштето.

-Лиценца за туристички водич и лекар.

 1. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

предмет на набавката е  делив и тоа :

 1. Изведување на тридневна екскурзија низ Македонија за ученици од IX одделение од 08 до 10 мај 2019 г.
 2. Изведување на дводневна екскурзија низ Македонија за ученици од VI одделение од  29 до 30 мај 2019 г.
 3. Изведување тридневна настава во природа во Охрид за ученици од V одделение од 08 до 10 мај 2019 г.
 4. Изведување на еднодневна екскурзија во Дојран за ученици од III одделение на 21 мај 2019 г.

5.Вид на договор : Услуги со одложено плаќање и други поволности( попусти за второ дете и гратиси за деца од социјално загрозени семејства).

 1. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најниска  цена по ученик

 1. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

– Понудите треба да се доставуваат  во рок од 5 работни  дена од последното објавување во двата весника во архива  на училиштето на адреса ООУ ”11 Октомври”од Куманово ул”Тодор Велков” б.б  Куманово-1300.

– Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во запечатен внатрешен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.

Внатрешниот плик се приложува во запечатен надворешен плик кој:

 • е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
 • во горниот лев агол стои ознака „Не отварај”, да не се отвора пред времето и датумот за отворањето на понудите.

Доколку сите плика не се запечатени и обележани како што се бара, договорниот орган не презема одговорност за затурање или предвремено отворање на понудата.

– Период на важноста на понудите: до 10.06.2019 година

Отварање на понудите ќе биде спроведено од страна на Комисијата за изведување на екскурзија.

Комисија за јавна набавка

изведување на екскурзија

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст