Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Известување за жители од с.Черкези, општина Куманово

Во ООУ „Јероним Де Рада“, с.Черкези, Куманово, од 21.08.2018 ќе се врашат градежно знаетчиски работи, кои се дел од активности на под-проектот на Проект за општински рурални инвестиции „ Адаптација на ООУ „Јероним Де Рада“, с.Черкези, Куманово“.
Под-проектот е дел од Договорот за ИПА грант бр. МСИП/ИПА/23-2 склучен помеѓу Министерство за финасии и општина Куманово за компонента „ИПА инвестициски грантови“, финансирана од ЕУ во рамките на Проектот за подобрување на општинските услуги.

Në shkollën fillore “Jerome De Rada” s.Cherkezi, Kumanovë, 2018/08/21 do vrashat znaetchiski punimeve të ndërtimit që janë pjesë e aktiviteteve të nën-projektit të projektit Investimet Komunale Rurale “Përshtatja MSHP” Jerome De Rada ” fshati Cherkezi, Kumanovë “.
Nën-projekti është pjesë e Marrëveshjes së Grantit të IPA-s nr. PMU / IPA / 23-2 nënshkruar në mes të Ministrisë së Financave dhe komponent Kumanovë “granteve investuese të IPA-s”, të financuar nga BE-ja në kuadër të projektit për përmirësimin e shërbimeve komunale.

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст