Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

THIRRJE PUBLIKE për realizim të të drejtës së kuzhinës popullore në territorin e Komunës së Kumanovës

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Bazuar në Programin për zhvillimin e mbrojtjes sociale të Komunës së Kumanovës për vitin 2024 nr. 09-10094/43 të datës 26.12.2023 (“Fletorja Zyrtare e Komunës së Kumanovës” nr. 18/23) dhe Rregulloren për përcaktimin e procedurës për ushtrimin e të drejtës së kuzhinës popullore në territorin e komunës së Kumanovës për vitin 2024, nr. 01-1512/1 të datës 13 shkurt 2024, miratuar nga Kryetari i Komunës së Kumanovës, Komuna e Kumanovës, shpall

 

THIRRJE PUBLIKE

për realizimin e të drejtës për kuzhinë popullore në territorin e komunës së Kumanovës

 

E drejta e shfrytëzimit të kuzhinës popullore përfshin të drejtën e një vakti ditor për një person të cilin do ta ofrojë IP-KKN “Profesor Mijallkoviq” – Kumanovë, si ofrues i shërbimeve me mbështetje financiare nga Komuna e Kumanovës për personat që janë nën nivelin më të lartë të rrezikut social.

Ftohen të gjithë qytetarët (personat fizikë) të cilët janë në rrezik më të madh social të shprehin interesimin e tyre për këtë thirrje publike, duke plotësuar këto kritere:

 

  1. Përdoruesit :
  • Përfituesit e asistencës minimale të garantuar në Qendrën IPN Qendra për Punë Sociale Kumanovë;
  • Personat me familje me shumë fëmijë;
  • Përfituesit e pensionit minimal;

 

Një person mund të përdorë një vakt në ditë.

Personat e marrin ushqimin me letërnjoftim të vlefshëm.

Një kërkues mund të paraqesë një kërkesë në të cilën ai mund të listojë edhe të tjerat

për të do të llogariten anëtarët e familjes së tyre si bashkëpërdorues të së drejtës së përdorimit të kuzhinës popullore dhe aq vakte sa ka anëtarë të familjes.

 

  1. Dokumentacioni i kërkuar

Aplikantët duhet të dorëzojnë aplikacionin me këtë dokumentacion të nevojshëm:

  1. për personat- shfrytëzues të ndihmës minimale të garantuar në IPN Qendra për punë sociale Kumanovë – aktvendim nga IPN Qendra për punë sociale Kumanovë (kopje);
  2. për personat me familje me shumë fëmijë – shfrytëzues të ndihmës minimale të garantuar në IPN Qendra për punë sociale Kumanovë (tre e më shumë fëmijë të mitur) – Aktvendim nga IPN Qendra për punë sociale Kumanovë (kopje) dhe certifikatë lindjeje për çdo fëmijë të mitur individualisht ( kopje);
  3. për personat që marrin pension minimal (çeku i fundit i pensionit);

 

  1. Afati dhe mënyra e parashtrimit të aplikacioneve

Thirrja publike do të publikohet në faqen zyrtare të Komunës së Kumanovës www.kumanovo.gov.mk

Thirrja publike do të zgjasë gjatë vitit aktual fiskal 2024.

Aplikacionet mund të merren në ndërtesën e komunës në ish-Kozjak.

Aplikacionet me gjithë dokumentacionin dorëzohen në formë të shkruar në arkivin komunal me shënimin “Komuna e Kumanovës, Njësia për mbrojtje sociale, mbrojtje të fëmijëve dhe mbrojtje shëndetësore”.

Për të gjithë aplikantët të cilët do të përfshihen me këtë masë do të merret vendim nga Kryetari i Komunës së Kumanovës dhe i njëjti do të vendoset në vend të dukshëm në ambientet e IP – KKN “Profesor Mijallkoviq”, Kumanovë, si ofrues i shërbimit.

Kërkesat mund t’i shkarkoni  KËTU

 

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст