Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mbledhja e 48 – të e Këshillit të Komunës së Kumanovës

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Të mërkurën, më 28 tetor 2020, në sallën e madhe të ndërtesës së ish – organizatave shoqëroro – politike, me fillim prej orës 10:00, do të mbahet mbledhja e 48 – të e Këshillit.

Rend dite

 • Miratimi i procesverbaleve nga mbledhja dyzetë e gjashtë dhe dyzet e shtatë e Këshillit të Komunës së Kumanovës
 1. Raport vjetor për lëvizjen e sëmundjeve infektive për vitin 2019 në territorin e Qendrës për Shëndet Publik – Kumanovë;
 2. Informacion për gjendjen me KOVID – 19 në territorin e Komunës së Kumanovës deri më 30.09.2020;
 3. Informacion mbi masat dhe aktivitetet e ndërmarra nga Stacioni Policor me juridiksion të përgjithshëm Kumanovë gjatë gjysmës së parë të vitit 2020;
 4. Raport vjetor për punën e Institucionit Publik Komunal për Fëmijë – Kopshti i Fëmijëve “Angell Shajçe” – Kumanovë për vitin shkollor 2019/2020;
 5. Programi vjetor për punën e Institucionit Publik Komunal për Fëmijë – Kopshti i Fëmijëve “Angell Shajçe” – Kumanovë për vitin shkollor 2020/2021;
 6. Raport për punën financiare të NP “Kumanova – plan” – Kumanovë për periudhën nga 01.04.2020 – 30.06.2020;
 7. Propozim-Vendim për alokim të kapitalit themelor për Ndërmarrjen Publike “Tregu” Kumanovë;
 8. Raporti tremujor për realizimin e Buxhetit të Komunës së Kumanovës për tremujorin e tretë të vitit 2020;
 9. Propozim – Ndryshim i Planit të programeve zhvillimore të Komunës së Kumanovës për vitin 2020;
 10. Propozim – Program për ndryshimin dhe plotësimin e Programit për rregullimin e tokës ndërtimore, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës komunale të qytetit të Kumanovës për vitin 2020;
 11. Propozim-Vendim për dhënien e pëlqimit për sigurimin e fondeve nga Buxheti i Komunës së Kumanovës, i destinuar për një llogari të veçantë të projektit “Përfitimet e qëndrueshme mjedisore dhe shëndetësore në zonën ndërkufitare”;
 12. Propozim-Vendim për dhënien e pëlqimit për sigurimin e fondeve nga Buxheti i Komunës së Kumanovës, i destinuar për një llogari të veçantë të projektit “Forcimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe natyrore”;
 13. Propozim-Vendim për ndryshimin e Vendimit për dhënien e pëlqimit për zbatimin e projektit “Rindërtimi i dhomës përkujtimore të Memorialit Kosturnica”;
 14. Propozim-Vendim për vendosje të bashkëpunimit ndërkomunal ndërmjet Komunës së Kumanovës dhe Komunës së Rankovcës;
 15. Propozim – Vendim për dhënien e përdorimit të përhershëm të sendit të luajtshëm – pronë e Komunës së Kumanovës NP “Kumanova – parking” – Kumanovë;
 16. Propozim – Rregullore për punën e Trupit Participativ;
 17. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për pk 147/1, q. Poljana, KK Reçicë – Komuna e Kumanovës;
 18. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për pk 914 dhe pk 917, q. Vërtaça, KK Dovezencë – Komuna e Kumanovës;
 19. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për pk 1/11, q. Anishte, KK Dobroshan jashtë qytetit – Komuna e Kumanovës;
 20. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për pk 681, KK Reçicë – Komuna e Kumanovës;
 21. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për pk 2787/1, v.q. Pole, KK Pçinjë – Komuna e Kumanovës;
 22. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për pk 548/2, q. Gabreshka Lluka, KK Kuçkarevë – Komuna e Kumanovës;
 23. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për pk 352/7, q. Shumjak, KK Reçicë – Komuna e Kumanovës;
 24. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për pk 863/3, q. L. i poshtëm, KK Dovezencë – Komuna e Kumanovës;
 25. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për pk 90/1, q. Gaber, KK Bërzak – Komuna e Kumanovës;
 26. Propozim-Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planifikues urbanistik për harmonizimin e dedikimit të tokës së planifikuar me PGJU në fuqi D3 – sport dhe rekreacion në A1-Strehimi në shtëpi banimi për pjesë të NJU Priovcë, pjesë e BU 23 për pk 24473/1 – Komuna e Kumanovës;
 27. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për pk 679/2 dhe pk 679/3, q. Rasje, KK Bilanovcë jashtë qytetit – Komuna e Kumanovës;
 28. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për pk 1923/4, v.q. Lumi, KK Kojnare e Epërme – Komuna e Kumanovës;
 29. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për pk 1179/1, q. Fshati, KK Shupli Kamen – Komuna e Kumanovës;
 30. Propozim – Vendim për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për pk 1518, v.q. Kosturac, KK Kojnare e Epërme – Komuna e Kumanovës;
 31. Propozim – Vendim për pagimin e ndihmës së njëhershme financiare nga Buxheti i Komunës së Kumanovës për vitin 2020;
 32. Propozim-Aktvendim për shkarkimin dhe emërimin e anëtarit të Këshillit mbikëqyrës për kontrollë të punës materialo-financiare të NP “Kumanova – parking” Kumanovë.
Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст