Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Биографија

Максим Димитриевски е роден на 29 нoември 1975 година во Куманово. Основно и средно образование завршува во родниот град, а дипломира на правниот факултет во Скопје. Во 2011 година изработува публикуван труд: „Вкупни даночни приходи и расходи во ЕЛС со осврт на Општина Куаманово„. Магистрант на тема „Ниско ниво на децентрализација – причина за несоодветен развој на единиците на локална самоуправа во Република Македонија„.
Има долгогодишно работно искуство како приватен сопанственик

Димитриевски е семеен човек, сопруг и татко на три деца.

Политичката кариера ја започнува како млад активист на Социјал демокртаски Сојуз на Македонија. Во 2008 година станува дел од Советот на Општина Куманово, а подоцна и претседател од 2012 до 2016 година. Политичката кариера ја продолжува како пратеник во Собрание на Република Македонија и претседател на комисија за одбрана и безбедност.
На локалните избори во октомври 2017 година станува градоначалник на Општина Куманово.

Поздравен говор

This life, which had been the tomb of his virtue and of his honour, is but a walking shadow; a poor player, that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more: it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.

Надлежности

–          Ја претставува и застапува општината;
–          Ја контролира законитоста на прописите на Советот;
–          Ги објавува прописите на Советот во службено гласило на Општината;
–          Го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот;
–          Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се делегирани на Општината;
–          Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на Советот;
–          Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на Општината;
–          Го извршува буџетот на општината;
–          Избира директори на јавните служби кои ги основала Општината, врз основа на јавен конкурс;
–          Редовно го известува Советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со статутот;
–          Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со закон;
–          Донесува правилник за систематизација за работните места на општинската администрација;
–          Раководи со општинската администрација;
–          Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со закон;
–          Обезбедува правилно и законито користење, оддржување и заштита за сопственоста на Општината, во согласност со закон и статутот и
–          Градоначалникот може да овласти раководен службеник на Општината да ја води постапката и да решава во управни работи, како и да потпишува акти.

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст