Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Триесет и осма седница на Советот на општина Куманово

На 06 март 2024 година (среда) во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации со почеток во 10:00 часот, ќе се одржи триесет и осмата седница на Советот на општина Куманово по следниот

Дневен ред

 1. Информација за превземени мерки и активности во текот на 2023 година на Полициска станица од општа надлежност Куманово;
 2. Годишен извештај на Територијална противпожарна единица Куманово за 2023 година;
 3. Програма за работа на ТППЕ Куманово во 2024 година;
 4. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово од 01.10.2023 – 31.12.2023 година;
 5. Годишна сметка и финансиски извештај на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово за 2023 година;
 6. Извештај за работа на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово за 2023 година;
 7. Годишен извештај за работа на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово за 2023 година;
 8. Финансиски извештаи на приходи и расходи за 2023 година на Јавната општинска установа Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово;
 9. Годишен извештај за настани и манифестации на Фондација за култура и спорт „Куманово“ – Куманово за 2023 година;
 10. Извештај за извршување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општината Куманово за периодот од 1 јануари 2023 година до 31 декември 2023 година;
 11. Предлог – Завршна сметка на Буџетот на Општина Куманово за 2023 година;
 12. Годишен извештај на Општина Куманово за 2023 година;
 13. Извештај за извршениот годишен попис во Општина Куманово со состојба на 31.12.2023 година;
 14. Предлог – Одлука за отпис и расходување на основни средства (движни ствари) и ситен инвентар сопственост на Општина Куманово;
 15. Извештај за реализација на Програмата на културни манифестации на Општина Куманово за 2023 година;
 16. Информација за реализирани активности од Програмата за социјална заштита на Општина Куманово за 2023 година.

 

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст