Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Триесет и седма седница на Советот на општина Куманово

На 07 февруари 2024 година (среда) во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации со почеток во 10:00 часот, ќе се одржи триесет и седмата седница на Совет на општина Куманово по  следниот

Дневен ред

 1. Предлог – Одлука за верификација на мандат на член на Советот на Општина Куманово;
 2. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – план“ – Куманово за период од 01.10.2023 – 31.12.2023 година;
 3. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – план“ – Куманово за 2023 година;
 4. Извештај за реализација на Годишна програма за работа на ЈП „Куманово – план“ – Куманово за 2023 година;
 5. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Куманово – план“ – Куманово за 2024 година;
 6. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Пазаришта“ – Куманово за 2024 година;
 7. Предлог – Одлука за давање согласност на ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ – Куманово за вработување на 7 (седум) работници на определено време по пат на јавен оглас;
 8. Извештај за стекнати и распределени средства во 2023 година од ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово;
 9. Извештај за реализирани активности во 2023 година на Секторот за меѓународна соработка и евроинтеграции, стратешко планирање, креирање политики, следење и ЛЕР;
 10. Предлог – Програма на Секторот за меѓународна соработка и евроинтеграции, стратешко планирање, креирање политики, следење и ЛЕР за 2024 година;
 11. Предлог – План за одржување на јавните патишта во Општина Куманово за 2024 година;
 12. Предлог – Измена и дополнување на Планот на програми за развој на Општина Куманово за 2024 година;
 13. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2024 година;
 14. Предлог – Одлука за доделување на основна главнина на Јавно претпријатие „Водовод“ – Куманово;
 15. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за IV квартал од 2023 година;
 16. Буџетски календар;
 17. Предлог – Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Куманово за 2024 година;
 18. Информација за работа на Сектор за инспекциски надзор – Инспекторат во Општина Куманово за период јули – декември 2023 година;
 19. Предлог – Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2024 година;
 20. Предлог – Решение за констатирање престанок на мандат и избор на член на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања на Советот на Општина Куманово;
 21. Предлог – Решение за констатирање престанок на мандат и избор на член на Комисијата за финансирање и Буџет на Советот на Општина Куманово;
 22. Предлог – Решение за констатирање престанок на мандат и избор на член на Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија на Советот на Општина Куманово;
 23. Предлог – Решение за измена на Решението за определување на членови на Советот на Општина Куманово кои ќе учествуваат при склучување на бракови во Општината Куманово;
 24. Предлог – Одлука за разрешување на член на Управниот одбор на Заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад “ЕКО ИСТОК – СЕВЕРОИСТОК” Свети Николе;
 25. Предлог – Одлука за разрешување и именување на членови на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на Општина Куманово;
 26. Предлог – Одлука за измена на Одлуката за именување на членови на Општински совет за социјална заштита на Општина Куманово.
Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст