Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Осумнаесеттa и деветнаесетта седница на Советот на Општина Куманово

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

На 12 декември 2018 година (среда), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот ќе се одржи осумнаесеттата седница на Советот на Општина Куманово.

Дневен ред

 • Усвојување на записникот од Седумнаесеттата седница на Советот на Општина Куманово
 1. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово од 01.07.2018 – 30.09.2017 година;
 2. Програма за работа на Јавната општинска установа – Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово во 2019 година;
 3. Предлог – Решение за давање согласност на Правилникот за начинот на стекнување и распределба на средствата во СОУ „Перо Наков“ Куманово;
 4. Предлог – Одлука за за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма, промена на скратен назив на фирма и назначување на ликвидатор на Заедничко јавно претпријатие за управување со отпад во Североисточниот плански регион ЕКО-ЗОНА Куманово;
 5. Информација за недвижен имот сопственост на Општина Куманово и недвижен имот сопственост на Република Македонија – корисник Општина Куманово;
 6. Предлог – Одлука за донесување на вонредни мерки за намалување на загадувањето на амбиентниот воздух во општина Куманово;
 7. Предлог – Одлука за авто-такси превоз на патници во Општината Куманово;
 8. Предлог – Одлука за определување на имиња на улици со нумерација на објекти во м.в. „Османов Рид“ и м.в. „Карпош“ – Општина Куманово;
 9. Предлог – План на програми за развој на Општина Куманово за 2019 година;
 10. Предлог – Програма за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2019 година;
 11. Предлог – Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општината Куманово за 2018 година;
 12. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за III квартал од 2018 година;
 13. Информација за остварување на приходи по основ на даноци и такси за период од 01.01.2018 до 31.08.2018 година;
 14. Предлог – Одлука за отстапување на користење, управување и одржување на садови за собирање на отпад од пакување на ЈП „Чистота и зеленило“- Куманово;
 15. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на Општина Куманово за 2018 година;
 16. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Перо Чичо“, дел од УБ 14, плански опфат меѓу ул. „Ѓуро Пуцар Стари“, ул. „Михајло Пупин“, ул. „Јован Јовановиќ-Змај“ и ул. „Благоја Думановски“ – Општина Куманово;
 17. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Перо Чичо“, дел од УБ 18, плански опфат меѓу ул. „Ѓорче Петров 1“, ул. „Ѓорче Петров 2“, ул. „1“, ул. „Ѓорче Петров 3“ и граница на пешачка патека – Општина Куманово;
 18. Предлог – Решение за разрешување и именување на претставник од Општина Куманово за член на Училишниот одбор во Основното училиште „Толи Зордумис‘‘ – Куманово;
 19. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово;
 20. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово.

 

На 13 декември 2018 година (четврток), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот ќе се одржи деветнаесеттата седница на Советот на Општина Куманово со единствена точка на дневен ред – Советнички прашања.

 

 

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст