Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Петнаесетта седница на совет на Општина Куманово

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

На 24 септември 2018 година (понеделник), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот ќе се одржи петнаесеттата седница на Советот на Општина Куманово.

Дневен ред

1. Информација за превземени мерки и активности од страна на Полициска станица од општа надлежност Куманово во текот на првото полугодие од 2018 година;
2. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за период Јануари – Март 2018 година;
3. Финансиски извештај за работа на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за периодот Април – Јуни 2018 година;
4. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Водовод“ – Куманово за
регулиран период 2018 -2020 година;
5. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈП „Водовод“ – Куманово за регулиран период 2018 -2020 година;
6. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Водовод“ – Куманово за регулиран период 2018 -2020 година;
7. Годишен извештај за работа на ЈУОУД „Професор Мијалковиќ” – Куманово за учебната 2017/2018 година;
8. Годишна програма за работа на ЈУОУД „Професор Мијалковиќ” – Куманово за учебната 2018/2019 година;
9. Годишен извештај за работа на СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ – Куманово за учебната 2017/2018 година;
10. Годишна програма за работа на СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ – Куманово за учебната 2018/2019 година;
11. Годишен извештај за работа на ССОУ „Киро Бурназ“ – Куманово за учебната 2017/2018 година;
12. Годишна програма за работа на ССОУ „Киро Бурназ“ – Куманово за учебната 2018/2019 година;
13. Годишен извештај за работа на ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово за учебната 2017/2018 година;
14. Годишна програма за работа на ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово за учебната 2018/2019 година;
15. Годишен извештај за работа на ООУ „Браќа Миладиновци” – Куманово за учебната 2017/2018 година;
16. Годишна програма за работа на ООУ „Браќа Миладиновци” – Куманово за учебната 2018/2019 година;
17. Годишен извештај за работа на ООУ „11-ти Октомври“ – Куманово за учебната 2017/2018 година;
18. Годишна програма за работа на ООУ „11-ти Октомври“ – Куманово за учебната 2018/2019 година;
19. Годишен извештај за работа на ООУ „Вук Караџиќ“ – Куманово за учебната 2017/2018 година;
20. Годишна програма за работа на ООУ „Вук Караџиќ“ – Куманово за учебната 2018/2019 година;
21. Годишен извештај за работа на ООУ „Кочо Рацин“ – Куманово за учебната 2017/2018 година;
22. Годишна програма за работа на ООУ „Кочо Рацин“ – Куманово за учебната 2018/2019 година;
23. Годишен извештај за работа на ООУ „Христијан Карпош“ – Куманово за учебната 2017/2018 година;
24. Годишна програма за работа на ООУ „Христијан Карпош“ – Куманово за учебната 2018/2019 година;
25. Годишен извештај за работа на ООУ „Магдалена Антова“ – с. Карпош за учебната 2017/2018 година;
26. Годишна програма за работа на ООУ „Магдалена Антова“ – с. Карпош за учебната 2018/2019 година;
27. Годишен извештај за работа на ООУ „Браќа Рибар“ – с. Табановце за учебната 2017/2018 година;
28. Годишна програма за работа на ООУ „Браќа Рибар“ – с. Табановце за учебната 2018/2019 година;
29. Годишен извештај за работа на ООУ „Карпош“ – с. Умин Дол за учебната 2017/2018 година;
30. Годишна програма за работа на ООУ „Карпош“ – с. Умин Дол за учебната 2018/2019 година;
31. Годишен извештај за работа на ООУ „Вера Которка“ – с. Клечовце за учебната 2017/2018 година;
32. Годишна програма за работа на ООУ „Вера Которка“ – с. Клечовце за учебната 2018/2019 година;
33. Годишен извештај за работа на Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ – Куманово за учебната 2017/2018 година;
34. Годишна програма за работа на Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ – Куманово за учебната 2018/2019 година;
35. Предлог – Измена и дополнување на Планот на програми за развој на Општина Куманово за 2018 година;
36. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2018 година;
37. Предлог – Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата и за обезбедени средства за реализација на проектот за изработка на урбанистички планови за селата Доброшане, Агино Село, Черкези, Биљановце, Лопате, Воиновиќ и Костурник – Општина Куманово;
38. Предлог – Одлука за приоритет на проектот за за изработка на урбанистички планови за селата Доброшане, Агино Село, Черкези, Биљановце, Лопате, Воиновиќ и Костурник – Општина Куманово;
39. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 22/1 и 22/2, м.в. Аниште, КО Доброшане – Општина Куманово;
40. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 239, м.в. Камен, КО Зубовце – Општина Куманово;
41. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 586, м.в. Вртача, КО Довезенце – Општина Куманово;
42. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 2276, м.в. Бара, КО Куманово – Општина Куманово;
43. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 777, м.в. Мајорово Трло, КО Куманово – Општина Куманово;
44. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1841/2, КО Скачковце – Општина Куманово;
45. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 629/6, КО Доброшане – Општина Куманово;
46. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 67/1, м.в. ДУП, КО Студена Бара – Општина Куманово;
47. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 1080/1, м.в. Кшла, КО Куманово – Општина Куманово;
48. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за КП 3226/1, м.в. Саримеше, КО Куманово – Општина Куманово;
49. Предлог – Решение за именување на член на Управен одбор на Јавното претпријатие „Пазаришта“ Куманово – претставник од Општината Липково.

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст