Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Дневен ред на четириесет и втора седница на Совет на општина Куманово

Оваа објава е достапна и на: sqAlbanian

На 03 јули 2024 година (среда) во кружната сала на зградата на поранешни општествено – политички организации со почеток во 10:00 часот, ќе се одржи четириесет и втората седница на Совет на општина Куманово по следниов

 

                                                                                                     Дневен ред

 

 1. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифи за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП „Водовод“ – Куманово за регулиран период 2024 -2026 година;
 2. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифи за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Водовод“ – Куманово за регулиран период 2024 -2026 година;
 3. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифи за прочистување на отпадни води на ЈП „Водовод“ – Куманово за регулиран период 2024 -2026 година;
 4. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2025 година на ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто“ – Куманово;
 5. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2025 година на ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово;
 6. Предлог – Решение за давање согласност на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово да може да има поголем број на деца во воспитните групи;
 7. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2025 година на ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово;
 8. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2025 година на ООУ „Браќа Миладиновци” – Куманово;
 9. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2025 година на ООУ „11 Октомври” – Куманово;
 10. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2025 година на ООУ „Вук Караџиќ” – Куманово;
 11. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2025 година на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово;
 12. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2025 година на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово;
 13. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2025 година на ООУ „Толи Зордумис” – Куманово;
 14. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2025 година на ООУ „Кочо Рацин” – Куманово;
 15. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2025 година на ООУ „Христијан Карпош” – Куманово;
 16. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2025 година на ООУ „Магдалена Антова” – Куманово;
 17. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2025 година на ООУ „Јероним Де Рада“ с. Черкези – Куманово;
 18. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2025 година на ООУ „Кирил и Методиј” с. Романовце – Куманово;
 19. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2025 година на ООУ „Битолски Конгрес” с. Лопате – Куманово;
 20. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2025 година на ООУ „Карпош” с. Умин Дол – Куманово;
 21. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2025 година на ООУ „Браќа Рибар” с. Табановце – Куманово;
 22. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2025 година на ООУ „Вера Которка“ с. Клечовце – Куманово;
 23. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2025 година на УОМО „Панче Пешев” – Куманово;
 24. Предлог – Измена и дополнување на Планот на програми за развој на општина Куманово за 2024 година;
 25. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2024 година;
 26. Предлог – Одлука за изменување на Одлуката за субвенционирање на општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина Куманово;
 27. Предлог – Одлука за изменување на Одлуката за субвенционирање на линиски превоз на патници за линии утврдени со Спогодба за утврдување на заедничко организирање на извршување на линиски превоз на патници помеѓу општина Куманово и општина Старо Нагоричане;
 28. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на подрачјето на општина Куманово за 2024 година;
 29. Предлог – Одлука за распределба на финансиски средства наменети за вршење работи од социјална заштита на здруженија и други правни лица на територија на општина Куманово за 2024 година;
 30. Предлог – Одлука за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ Куманово;
 31. Предлог – Одлука за зголемување на основната главнина на Јавното претпријатие „Водовод“ – Куманово;
 32. Предлог – Измени и дополнувања на буџетот на општина Куманово за 2024 година;
 33. Предлог – Одлука за давање согласност и овластување на градоначалникот на општина Куманово за потпишување на пристапниот формулар за да се започне процесот на приклучување кон иницијативата кон Пактот на градоначалници за клима и енергија во Европа;
 34. Предлог – Одлука за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на општина Куманово за реализација на проекти финансирани преку Европска инвестициона банка во рамки на проектот за подобрување на водната инфраструктура на Општините во Северна Македонија;
 35. Предлог – Одлука за определување на приоритетни проекти финансирани преку Европска инвестициона банка во рамки на проектот за подобрување на водната инфраструктура на Општините во Северна Македонија;
 36. Предлог – Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант во рамки на проектот за подобрување на водната инфраструктура на Општините во Северна Македонија;
 37. Предлог – Одлука за утврдување на проектни приоритети за реконструкција на ул. „Моша Пијаде” – општина Куманово;
 38. Предлог – Одлука за прифаќање на проектот „Обезбедување поддршка во подобрувањето на енергетска ефикасност во колективно домување“;
 39. Предлог – Одлука за исплата на еднократна парична помош од буџетот на општина Куманово за 2024 година;
 40. Предлог – Решение за разрешување на член на Управниот одбор на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово;
 41. Предлог – Решение за разрешување на член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово;
 42. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски” – Куманово;
 43. Предлог – Решение за именување на претставник од општина Куманово за член на Училишниот одбор во Општинското основно училиште „Наим Фрашери“ – Куманово
 44. Предлог – Решение за именување на претставник од општина Куманово за член на Училишниот одбор во Општинското основно училиште „Јероним Де Рада“ – с. Черкези.
Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст