Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Дваесет и деветта седница на Советот на Општина Куманово

Во вторник (29.08 2023 година ), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот ќе се одржи дваесет и деветта седница на Советот на Општина Куманово

               Дневен ред

 1. Предлог – Одлука за доделување на парична помош од Буџетот на Општина Куманово за Република Словенија по поплавите кои се случија во месеците јули и август 2023 година;
 2. Информација за превземени мерки и активности од страна на Полициска станица од општа надлежност Куманово во текот на првото полугодие од 2023 година;
 3. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Водовод“ Куманово од 01.04.2023 – 30.06.2023 година;
 4. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополна на Статутот на ЈП „Водовод“ – Куманово;
 5. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за продажба на основни средства (стари водомери) сопственост на ЈП „Водовод“ Куманово;
 6. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2024 година на ЈП „Водовод“ – Куманово;
 7. Извештај за деловно финансиско работење на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово за период Април – Јуни 2023 година;
 8. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2024 година на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово;
 9. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово за период од 01.04.2023 – 30.06.2023 година;
 10. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово;
 11. Предлог – Решение за давање согласност на пречистениот текст на Статутот на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово;
 12. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2024 година на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово;
 13. Тримесечен извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово од 01.04.2023 – 30.06.2023 година;
 14. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово;
 15. Предлог – Решение за давање согласност на пречистениот текст на Статутот на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово;
 16. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2024 година на ЈП „Куманово – гас“ – Куманово;
 17. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – план“ – Куманово за период од 01.04.2023 – 30.06.2023 година;
 18. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2024 година на ЈП „Куманово – план“ – Куманово;
 19. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2024 година на ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ – Куманово;
 20. Годишен извештај за работа на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
 21. Годишна програма за работа на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово за учебната 2023/2024 година;
 22. Предлог – Решение за давање согласност на Правилникот за изменување на Правилникот за внатрешна организација на работните места во ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово;
 23. Предлог – Решение за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово;
 24. Предлог – Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово;
 25. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2024 година на ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово;
 26. Предлог – Решение за давање согласност на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово да може да има поголем број на деца во воспитните групи;
 27. Годишен извештај за работа на ЈУОУД „Професор Мијалковиќ” – Куманово за учебната 2022/2023 година;
 28. Годишна програма за работа на ЈУОУД „Професор Мијалковиќ” – Куманово за учебната 2023/2024 година;
 29. Годишен извештај за работа на СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
 30. Годишна програма за работа на СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ – Куманово за учебната 2023/2024 година;
 31. Годишен извештај за работа на СОУ Гимназија „Сами Фрашери“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
 32. Годишна програма за работа на СОУ Гимназија „Сами Фрашери“ – Куманово за учебната 2023/2024 година;
 33. Годишен извештај за работа на ОСТУ „Наце Буѓони“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
 34. Годишна програма за работа на ОСТУ „Наце Буѓони“ – Куманово за учебната 2023/2024 година;
 35. Годишен извештај за работа на СОУ „Перо Наков“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
 36. Годишна програма за работа на СОУ „Перо Наков“ – Куманово за учебната 2023/2024 година;
 37. Годишен извештај за работа на ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово за учебната 2022/2023 година;
 38. Годишна програма за работа на ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово за учебната 2023/2024 година;
 39. Годишен извештај за работа на ООУ „Браќа Миладиновци” – Куманово за учебната 2022/2023 година;
 40. Годишна програма за работа на ООУ „Браќа Миладиновци” – Куманово за учебната 2023/2024 година;
 41. Годишен извештај за работа на ООУ „11 Октомври“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
 42. Годишна програма за работа на ООУ „11 Октомври“ – Куманово за учебната 2023/2024 година;
 43. Годишен извештај за работа на ООУ „Вук Караџиќ“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
 44. Годишна програма за работа на ООУ „Вук Караџиќ“ – Куманово за учебната 2023/2024 година;
 45. Годишен извештај за работа на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
 46. Годишна програма за работа на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово за учебната 2023/2024 година;
 47. Годишен извештај за работа на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
 48. Годишна програма за работа на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово за учебната 2023/2024 година;
 49. Годишен извештај за работа на ООУ „Толи Зордумис“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
 50. Годишна програма за работа на ООУ „Толи Зордумис“ – Куманово за учебната 2023/2024 година;
 51. Годишен извештај за работа на ООУ „Кочо Рацин“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
 52. Годишна програма за работа на ООУ „Кочо Рацин“ – Куманово за учебната 2023/2024 година;
 53. Годишен извештај за работа на ООУ „Христијан Карпош“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
 54. Годишна програма за работа на ООУ „Христијан Карпош“ – Куманово за учебната 2023/2024 година;
 55. Годишен извештај за работа на ООУ „Магдалена Антова“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
 56. Годишна програма за работа на ООУ „Магдалена Антова“ – Куманово за учебната 2023/2024 година;
 57. Годишен извештај за работа на ООУ „Јероним Де Рада“ – с. Черкези за учебната 2022/2023 година;
 58. Годишна програма за работа на ООУ „Јероним Де Рада“ – с. Черкези за учебната 2023/2024 година;
 59. Годишен извештај за работа на ООУ „Кирил и Методиј“ – с. Романовце за учебната 2022/2023 година;
 60. Годишна програма за работа на ООУ „Кирил и Методиј“ – с. Романовце за учебната 2023/2024 година;
 61. Годишен извештај за работа на ООУ „Битолски Конгрес“ – с. Лопате за учебната 2022/2023 година;
 62. Годишна програма за работа на ООУ „Битолски Конгрес“ – с. Лопате за учебната 2023/2024 година;
 63. Годишен извештај за работа на ООУ „Карпош“ – с. Умин Дол за учебната 2022/2023 година;
 64. Годишна програма за работа на ООУ „Карпош“ – с. Умин Дол за учебната 2023/2024 година;
 65. Годишен извештај за работа на ООУ „Браќа Рибар“ – с. Табановце за учебната 2022/2023 година;
 66. Годишна програма за работа на ООУ „Браќа Рибар“ – с. Табановце за учебната 2023/2024 година;
 67. Годишен извештај за работа на ООУ „Вера Которка“ – с. Клечовце за учебната 2022/2023 година;
 68. Годишна програма за работа на ООУ „Вера Которка“ – с. Клечовце за учебната 2023/2024 година;
 69. Годишен извештај за работа на Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ – Куманово за учебната 2022/2023 година;
 70. Годишна програма за работа на Училиште за основно музичко образование „Панче Пешев“ – Куманово за учебната 2023/2024 година;
 71. Предлог – Одлука за давање на согласност за формирање на паралелки во прва година со под 25 ученици во општинските средни училишта во Општина Куманово во учебната 2023/2024 година;
 72. Предлог – Програма за измена на Програмата за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во Општина Куманово за 2023 година;
 73. Извештај за извршување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово и на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Куманово за периодот од 1 јануари 2023 година до 30 јуни 2023 година;
 74. Предлог – Одлука за одобрување на склучување на анекс на договор за закуп на деловен простор;
 75. Предлог – Одлука за отпочнување на постапка за изнајмување на деловен простор под закуп за потребите на Општина Куманово;
 76. Информација за работа на Сектор за инспекциски надзор – Инспекторат во Општина Куманово за период јануари – јуни 2023 година;
 77. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во Општина Kуманово за 2024 година;
 78. Предлог – Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2023 година;
 79. Предлог – Решение за измена на Решението за определување на членови на Советот на Општина Куманово кои ќе учествуваат при склучување на бракови во Општината Куманово;
 80. Предлог – Решение за именување на претставници од Општина Куманово за членови на Училишниот одбор во СОУ Гимназија „Гоце Делчев” – Куманово;
 81. Предлог – Решение за именување на претставници од Општина Куманово за членови на Училишниот одбор во СОУ Гимназија „Сами Фрашери” – Куманово;
 82. Предлог – Решение за разрешување и именување на претставник од Општина Куманово за член на Училишниот одбор во ООУ „11 Октомври“ – Куманово;
 83. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор на ЈОУ Дом за стари лица „Зафир Сајто” Куманово – од редот на стручните работници во установата.

 

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст