Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Триесет и трета седница на Советот на Општина Куманово

На 07 ноември 2023 година (вторник), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот, ќе се одржи Триесет и трета седница на Советот на Општина Куманово

              Дневен ред

 1. Информација за превземени мерки и активности од страна на Полициска станица од општа надлежност Куманово во текот на првото полугодие од 2023 година;
 2. Предлог – Одлука за впишување на основната главнина на Јавното претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти „Куманово – гас“ Куманово;
 3. Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово – план“ – Куманово за период од 01.07.2023 – 30.09.2023 година;
 4. Програма за изменување и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Куманово – план“ – Куманово за 2023 година;
 5. Програма за измена на Програмата за работа на ЈП „Куманово – паркинг“ – Куманово со финансиски план за 2023 година;
 6. Предлог – Решение за давање на мислење на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ООУ „Браќа Миладиновци“ – Куманово;
 7. Предлог – Правилник за измена на Правилникот за начин на распределба на средства за реализација на Програма за развој на спортот и рекреативните активности на граѓаните во Општина Куманово за 2023 година;
 8. Предлог – Програма за измена на Програмата за развој на спортот и рекреативни активности на граѓаните во Општина Куманово за 2023 година;
 9. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата на културни манифестации на Општина Куманово за 2023 година;
 10. Предлог – Одлука за распределување на финансиски средства наменети за обезбедување на превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на населението за 2023 година;
 11. Предлог – Програма за изменување на Програмата за субвенционирање на наставни, воннаставни и спортски активности по пливање во Затворениот базен – Куманово за учениците од основните и средните училишта од Општина Куманово за 2023 година;
 12. Предлог – Измена и дополнување на Планот на програми за развој на Општина Куманово за 2023 година;
 13. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2023 година;
 14. Предлог – Програма за изменување на Програмата на активности од областа на заштитата на животната средина и природата на Општина Куманово за 2023 година;
 15. Предлог – Програма за изменување на Програмата за субвенционирање на граѓани за приклучок на гасификациона мрежа на подрачје на Општина Куманово за 2023 година;
 16. Предлог – Одлука за доделување на основна главнина на Јавно претпријатие „Чистота и зеленило“ – Куманово;
 17. Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Куманово за III квартал од 2023 година;
 18. Предлог – Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Куманово за 2023 година;
 19. Предлог – Одлука за утврдување на проектни приоритети за реконструкција на дел од улица „300“ во Ајдучка Чешма во Општина Куманово;
 20. Предлог – Одлука за утврдување на проектни приоритети за изградба на некатегоризиран локален пат с. Новосељане – с. Косматац – с. Мургаш во Општина Куманово;
 21. Предлог – Одлука за давање согласност објекти – недвижности сопственост на Општина Куманово да се дадат под закуп по пат на електронско јавно наддавање;
 22. Предлог – Одлука за давање на трајно користење на движна ствар – сопственост на Општина Куманово на Јавно претпријатие „Чистота и зеленило“ – Куманово;
 23. Предлог – Одлука за формирање на Локална комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција на Општина Куманово;
 24. Предлог – Решение за разрешување и именување на претставник од Општина Куманово за член на Училишниот одбор во ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово.

 

 

Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст