Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Дневен ред на дваесет и шестата седница на Советот

На петти јули 2023 година (среда), во кружната сала на зградата на поранешните општествено – политички организации, со почеток во 10:00 часот ќе се одржи дваесет и шеста седница на советот на општина Куманово.

              Дневен ред

 • Усвојување на записниците од Дваесет и втората и Дваесет и третата седница на Советот на Општина Куманово

 

 1. Предлог – Одлука за доделување на парична помош од Буџетот на Општина Куманово за Општина Делчево по природна непогода поплава која се случи на 8 јуни 2023 година;
 2. Програма за изменување и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Куманово – план“ – Куманово за 2023 година;
 3. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово;
 4. Предлог – Решение за давање согласност на пречистениот текст на Статутот на ЈП „Чистота и зеленило“ – Куманово;
 5. Предлог – Решение за давање согласност на Одлуката на ЈП „Пазаришта“ – Куманово за утврдување на недвижни ствари кои треба да бидат предмет на јавно наддавање за издавање под закуп;
 6. Предлог – Решение за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово;
 7. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2024 година на ЈОУДГ „Ангел Шајче“ – Куманово;
 8. Предлог – Решение за давање согласност на Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово да може да има поголем број на деца во воспитните групи;
 9. Програма на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на Општина Куманово за 2023 година;
 10. Програма за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 2023 година;
 11. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2024 година на ООУ „Крсте Мисирков” – Куманово;
 12. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2024 година на ООУ „Браќа Миладиновци” – Куманово;
 13. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2024 година на ООУ „11 Октомври” – Куманово;
 14. Предлог – Одлука за давање согласност на Измена и дополнување на Годишен план за вработување во 2023 година на ООУ „Вук Караџиќ” – Куманово;
 15. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2024 година на ООУ „Вук Караџиќ” – Куманово;
 16. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2024 година на ООУ „Бајрам Шабани“ – Куманово;
 17. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2024 година на ООУ „Наим Фрашери“ – Куманово;
 18. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2024 година на ООУ „Толи Зордумис” – Куманово;
 19. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2024 година на ООУ „Кочо Рацин” – Куманово;
 20. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2024 година на ООУ „Христијан Карпош” – Куманово;
 21. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2024 година на ООУ „Магдалена Антова” – Куманово;
 22. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2024 година на ООУ „Јероним Де Рада“ с. Черкези – Куманово;
 23. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2024 година на ООУ „Кирил и Методиј” с. Романовце – Куманово;
 24. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2024 година на ООУ „Битолски Конгрес” с. Лопате – Куманово;
 25. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2024 година на ООУ „Карпош” с. Умин Дол – Куманово;
 26. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2024 година на ООУ „Браќа Рибар” с. Табановце – Куманово;
 27. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2024 година на ООУ „Вера Которка“ с. Клечовце – Куманово;
 28. Предлог – Одлука за давање согласност на Предлог – Годишен план за вработување во 2024 година на УОМО „Панче Пешев” – Куманово;
 29. Информација за начинот на реализирањето и ефективноста од спроведувањето на Одлуката за субвенционирање на општински линиски превоз н а патници на подрачјето на Општина Куманово;
 30. Предлог – Измена и дополнување на Планот на програми за развој на Општина Куманово за 2023 година;
 31. Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба и одржување на комунална инфраструктура на град Куманово за 2023 година;
 32. Предлог – Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Куманово за 2023 година;
 33. Предлог – Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Куманово за 2023 година;
 34. Предлог – Одлука за донесување на Изменување и дополнување на дел од Урбанистички план вон населено место за Горно Коњаре за изградба на објекти со намена Г4-згради за складишта К.О. Горно Коњаре, плански опфат помеѓу ул. „Индустрија“, ул.„2“, ул.„11“, ул.„4“ – Општина Куманово;
 35. Предлог – Одлука за исплата на еднократна парична помош од Буџетот на Општина Куманово за 2023 година.
Врати се на врвот
Големина на фонт
Боја на контраст