Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mbledhja e 35 – të e Këshillit të Komunës së Kumanovës

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Më 26 dhjetor 2023 (e martë), me fillim prej orës 10:00, në sallën rrethore të ndërtesës së ish – organizatave shoqërore – politike, do të mbahet mbledhja e 35 – të e Këshillit të Komunës së Kumanovës, me këtë

Rend dite

 1. Propozim – Aktvendim për t’i dhënë pëlqim Statutit të Ndërmarrjes së Përbashkët Publike “EKO LINDJA – VERILINDJA” – Shën Nikollë;
 2. Program i punës së NP “Ujësjellësi” – Kumanovë për vitin 2024;
 3. Propozim – Vendim për dhënien e pëlqimit për Ndryshimin e Planit Vjetor të Punësimit në vitin 2024 të NP “Ujësjellësi” – Kumanovë;
 4. Program për mirëmbajtjen e pastërtisë publike të zonave të qarkullimit publik në Kumanovë për vitin 2024;
 5. Program për rregullimin dhe mirëmbajtjen e gjelbërimit të qytetit në Kumanovë për vitin 2024;
 6. Program operativ për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale në rajonin e komunës së Kumanovës në vitin 2024;
 7. Program për mirëmbajtjen e pastërtisë publike të zonave të komunikacionit publik në Kumanovë për vitin 2024 – mirëmbajtja dimërore;
 8. Propozim – Aktvendim për t’i dhënë pëlqim Vendimit të NP “Pastrimi dhe gjelbërimi” – Kumanovë për përcaktimin e vlerës së pikës për llogaritjen e pagave të nëpunësve publikë për vitin 2024;
 9. Program i punës së NP “Tregu” – Kumanovë për vitin 2024;
 10. Propozim – Vendim për dhënien e pëlqimit NP “Tregu” – Kumanovë për punësimin e 5 (pesë) përmbaruesve përmes agjencisë për punësim të përkohshëm për periudhën prej 01.01.2024 deri më 31.12.2024;
 11. Program i punës i NP “Kumanova – parking” – Kumanovë me plan financiar për vitin 2024;
 12. Program për shfrytëzim preferencial të shërbimeve të parkimit në parkingjet publike dhe hapësirat publike të destinuara për parkim të menaxhuara nga NP “Kumanova – Parking” – Kumanovë nga personat me nevoja të veçanta për vitin 2024;
 13. Program i punës për vitin 2024 i NP “Kumanova – gaz” – Kumanovë;
 14. Program i punës së Institucionit Publik Komunal – Biblioteka “Tane Georgievski” – Kumanovë në vitin 2024;
 15. Propozim – Vendim për dhënien e pëlqimit IPK Biblioteka “Tane Georgievski” – Kumanovë për angazhimin e 1 (një) punëtori me marrje nga agjencia për punësim të përkohshëm në kohëzgjatje deri në 1 (një) vit;
 16. Program i punës së Këshillit komunal për parandalimin e delikuencës së fëmijëve të Komunës së Kumanovës për vitin 2024;
 17. Program i punës së Këshillit komunal për siguri në komunikacionin rrugor në Komunën e Kumanovës për vitin 2024;
 18. Propozim – Vendim për verifikim të Projekt – ndryshimit dhe plotësimit të Planit të detajuar urbanistik për pjesë të NJU “Industria”, pjesë e Bllokut urban 71, përfshirja planifikuese ndërmjet rr . “11 Tetori”, kufiri i bllokut urban, rruga përmbledhëse sipas PGJU;
 19. Propozim – Vendim për miratimin e korrigjimit teknik për PN 6 të Planit Detal urbanistik për një pjesë të BL “Tode Mendoll” (miratuar me vendim nr. 07-464/7, datë 18.05.2004) – Komuna e Kumanovës;
 20. Raport për realizimin e Programit të planifikimit urban në Komunën e Kumanovës për vitin 2023;
 21. Propozim – Program për planifikim urban në territorin e Komunës së Kumanovës për vitin 2024;
 22. Raport për realizimin e Programit të Punës në fushën e posedimit të tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut në territorin e Komunës së Kumanovës për vitin 2023;
 23. Propozim – Program për punë në sferën e posedimit të tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut në territorin e Komunës së Kumanovës për vitin 2024;
 24. Program i punës së NP “Kumanova – plan” – Kumanovë për vitin 2024;
 25. Propozim – Plan i programeve për zhvillimin në Komunën e Kumanovës për vitin 2024;
 26. Propozim – Program për rregullimin e tokës ndërtimore, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës komunale në qytetin e Kumanovës për vitin 2024;
 27. Propozim – Program për ndërtim, rindërtim , mirëmbajtje dhe mbrojtjes në rrugët lokale dhe regjionale në Komunën e Kumanovës për vitin 2024;
 28. Propozim – Program i aktiviteteve në fushën e mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe natyrës së Komunës së Kumanovës për vitin 2024;
 29. Propozim – Program për subvencionimin e qytetarëve për kyçje në rrjetin e gazifikimit në territorin e Komunës së Kumanovës për vitin 2024;
 30. Propozim – Vendim për plotësimin e Vendimit për rregullimin e transportit komunal të udhëtarëve në territorin e Komunës së Kumanovës;
 31. Propozim – Vendim për subvencionimin e linjave të transportit komunal të udhëtarëve në territorin e Komunës së Kumanovës;
 32. Propozim – Vendim për subvencionimin e linjave të transportit të udhëtarëve për linjat e përcaktuara me Marrëveshjen për përcaktimin e organizimit të përbashkët të transportit të udhëtarëve në mes të Komunës së Kumanovës dhe Komunës së Staro Nagoriçanit;
 33. Propozim – Program i manifestimeve kulturore të Komunës së Kumanovës për vitin 2024;
 34. Propozim – Rregullore për mënyrën e ndarjes së mjeteve për realizimin e Programit për zhvillimin e aktiviteteve sportive dhe rekreative të qytetarëve në Komunën e Kumanovës për vitin 2024;
 35. Propozim – Program për ndryshimin dhe plotësimin e Programit për zhvillimin e aktiviteteve sportive dhe rekreative të qytetarëve në Komunën e Kumanovës për vitin 2023;
 36. Propozim – Program për zhvillimin e aktiviteteve sportive dhe rekreative të qytetarëve në Komunën e Kumanovës për vitin 2024;
 37. Propozim – Program për zbatimin e masave të përgjithshme për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet infektive në vitin 2024;
 38. Propozim – Vendim për zbatimin e masave për subvencionimin e shpenzimeve për shërbimet komunale për vitin 2024;
 39. Propozim – Vendim për dhënien e ndihmës për strehim për personat e pasigurt materialisht dhe për strehim, përfitues të ndihmës minimale të garantuar (NMG) për vitin 2024;
 40. Propozim – Vendim për përcaktimin e të drejtës së përdorimit të ndihmës së njëhershme financiare për vitin 2024;
 41. Propozim – Program për subvencionimin e shoqatave dhe fondacioneve nga Komuna e Kumanovës për transport special falas për vitin 2024;
 42. Propozim – Program për zhvillimin e mbrojtjes sociale në Komunën e Kumanovës për vitin 2024;
 43. Propozim – Vendim për përcaktimin e kritereve për ndarjen e bllok – dotacioneve për arsimin fillor për vitin 2024;
 44. Propozim – Vendim për përcaktimin e kritereve për ndarjen e bllok – dotacioneve për arsimin e mesëm për vitin 2024;
 45. Propozim – Buxheti i Komunës së Kumanovës për vitin 2024;
 46. ​​Propozim – Vendim për realizimin e Buxhetit të Komunës së Kumanovës për vitin 2024;
 47. Propozim – Vendim për përcaktimin e vlerës së pikës për pagat e nëpunësve shtetëror për vitin 2024;
 48. Propozim – Vendim për përcaktimin e shumës së maksimumit të arkës për pagesë në para të gatshme nga Buxheti i Komunës së Kumanovës për vitin 2024;
 49. Propozim – Vendim për dhënien e pëlqimit të Ndryshimit dhe Plotësimit të Planit Vjetor të Punësimit në Komunën e Kumanovës për vitin 2024;
 50. Propozim – Vendim për dhënien e pëlqimit për mjete të siguruara financiare nga Buxheti i Komunës së Kumanovës për vitin 2024 për punësimin e 20 (njëzet) punëtorëve përmes agjencisë për punësim të përkohshëm në Komunën e Kumanovës;
 51. Propozim – Vendim për përcaktimin e lartësisë së kompensimit të kryetarëve dhe anëtarëve të këshillave drejtues dhe mbikëqyrës të ndërmarrjeve publike në Komunën e Kumanovës;
 52. Propozim – Vendim për emërimin e anëtarëve të Këshillit Lokal Ekonomiko Social – përfaqësues të vetëqeverisjes lokale – Komuna e Kumanovës;
 53. Propozim – Vendim për formimin e Komisionit për përgatitjen e Propozim – Programit për punën e Këshillit të Komunës së Kumanovës për vitin 2024.

 

 

 

 

 

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст