Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

U shpall konkursi për zgjedhjen e suvenirit të Komunës së Kumanovës 2020 година

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Bazuar në Programin për zhvillim ekonomik lokal të Komunës së Kumanovës për vitin 2020, nr. 09-388 / 22 nga 22.01.2020, Komuna e Kumanovës shpall:

KONKURS
PËR ZGJEDHJEN E SUVENIRIT TË KOMUNËS SË KUMANOVËS

Për atë qëllim, komuna e Kumanovës fton të gjithë personat e interesuar juridikë dhe fizikë, të cilët i njohin tiparet e qytetit dhe zonës përreth, me punimet e tyre autentike të kontribuojnë në krijimin e një produkti që do të pasqyrojë karakterin e qytetit, në mënyrë që të rritet promovimi.
Kriteret për pjesëmarrje janë si më poshtë:
1. Suveniri duhet të përmbajë elemente të njohjes dhe të pasqyrojë traditën dhe thesaret kulturo-historike, shpirtërore, materiale dhe natyrore të qytetit të Kumanovës;
2. Suveniri duhet të përshtatet për prodhim masiv dhe i destinuar për promovimin turistik të qytetit;
3. Suveniri duhet të bëhet nga materiali, madhësia dhe ngjyra sipas idesë së autorit. Materiale të qëndrueshme dhe ekologjike si: qeramika, guri, metali, druri, qelqi, argjili, suva, tekstilet, etj.;
4. Konceptimi ideor, zhvillimi dhe mënyra e bërjes së suvenirit, kushtet teknike për ta bërë atë dhe materiali nga i cili është bërë duhet të shpjegohen në tekst;
5. Afati i fundit për dorëzimin e punimeve është 20 tetor (e martë) 2020, deri në orën 15:00;
6. Çmimi për "Suvenir i Komunës së Kumanovës" është një dhe arrin në 30,000.00 denarë pa TVSH;
7. Fituesi i çmimit në një marrëveshje të nënshkruar reciprokisht me Komunën e Kumanovës, varësisht nga vlera e punës, është i detyruar të parashtrojë një sasi të caktuar suveniri në Komunën e Kumanovës;
8. Suveniri i bërë së bashku me një shpjegim tekstual të konceptit ideor, përshkrimi i materialit nga i cili është bërë suveniri dhe vlera e vlerësuar për një kopje të veprës në denarë pa TVSH, duhet të dorëzohet në një zarf të mbyllur (kuti) në adresën: Komuna e Kumanovës, 11 Tetori pn, me dedikim "Konkursi për përzgjedhjen e suvenirit të Komunës së Kumanovës" i shënuar në këndin e sipërm të majtë – "MOS E HAP". Në një zarf të veçantë bashkangjitur letrës me shënimin "AUTORI", dorëzohet një aplikacion me të dhënat për autorin. Aplikimi duhet t’i përmbajë elementet e mëposhtme: të dhëna mbi autorin – emri dhe mbiemri dhe adresa, telefoni, posta elektronike dhe nënshkrimi që konfirmon që vepra është e tij autoriale;
9. Për zgjedhjen e "Suvenirit të Komunës së Kumanovës", Komuna e Kumanovës formoi një Komision që do të vendosë bazuar në kriteret e mësipërme dhe do t’i publikojë rezultatet jo më vonë se 15 ditë pas përfundimit të procedurës.
10. Punimet që nuk do t’i përmbajnë të gjitha elementet e konkursit, dmth nuk janë të plota dhe të paraqitura pas afatit nuk do të shqyrtohen.
11. Komisioni rezervon të drejtën të mos i akordojë çmimin asnjë vepre, nëse konkludon se punimet nuk i përmbushin kriteret.
12. Nëse asnjë kandidat nuk aplikon për konkurs, konkursi konsiderohet i anuluar dhe procedura për zgjedhjen e suvenirit të Komunës së Kumanovës do të përsëritet.

Për informacion shtesë, të interesuarit mund të kontaktojnë në telefonin 070/613-000 ose 070/541-535, çdo ditë pune nga ora 08:00 – 16:00 ose në ambientet e Komunës së Kumanovës në rr. 11 Tetor 7, ndërtesa e Bankës Qendrore Kooperative, kati i dytë, zyra nr. 25 (Njësia për Planifikim Strategjik, Bërje të Politikave, Monitorim dhe Zhvillim Ekonomik Lokal).

Komuna e Kumanovës
Komisioni për përzgjedhjen e suvenirit të komunës së Kumanovës
Urdhëroni LINKU i dokumentit.

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст