Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mbledhja e 36 – të e Këshillit të Komunës së Kumanovës

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Të premten, më 27.12.2019, në sallën e rrumbullakët të ndërtesës së organizatave të mëhershme shoqëroro – politike, me fillim prej ora 10:00, do të mbahet mbledhja e 36 – të e Këshillit të Komunës së Kumanovës.

 

 

Rendi i ditës

 

 1. Programi Vjetor për vitin 2020 i Fondacionit për Kulturë dhe Sport “Kumanova” – Kumanovë;
 2. Programi i punës i NP “Ujësjellësi” – Kumanovë për vitin 2020;
 3. Programi për ruajtjen e pastërtisë publike në sipërfaqet publike të trafikut në Kumanovë për vitin 2020;
 4. Programi për rregullimin dhe mirëmbajtjen e gjelbërimit urban në Kumanovë për vitin 2020;
 5. Programi operacional për mbledhjen dhe transportin e mbeturinave komunale në komunën e Kumanovës në vitin 2020;
 6. Programi për mirëmbajtjen dimërore të sipërfaqeve të trafikut publik në Kumanovë për vitin 2020;
 7. Programi i punës i NP “Kumanovë – parking” – Kumanovë për vitin 2020;
 8. Programi për përdorim preferencial të shërbimeve të parkimit në parkingje publike dhe hapësirave të parkimit publik të menaxhuara nga SHP “Kumanova – parking” – Kumanovë për personat me aftësi të kufizuara për vitin 2020;
 9. Programi i punës për vitin 2020 i NP “Kumanova – gaz” – Kumanovë;
 10. Programi i punës i NP “Tregu” – Kumanovë për vitin 2020;
 11. Propozim – Vendim për miratimin e Vendimit për ndryshimin e listës së çmimeve të Ndërmarrjes Publike “Tregu” – Kumanovë;
 12. Propozim – Vendim për dhënien e pëlqimit për tekstin e konsoliduar të Listës së çmimeve të Ndërmarrjes Publike “Tregu” – Kumanovë;
 13. Propozimi – Programi i ngjarjeve kulturore të Komunës së Kumanovës për vitin 2020;
 14. Propozim-Rregullore për shpërndarjen e fondeve për realizimin e programit për zhvillimin e sportit dhe veprimtarive rekreative të qytetarëve në Komunën e Kumanovës për vitin 2020;
 15. Propozim – Programi për zhvillimin e aktiviteteve sportive dhe rekreative të qytetarëve në Komunën e Kumanovës për vitin 2020;
 16. Propozimi – Programi për zbatimin e masave të përgjithshme për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet ngjitëse në vitin 2020;
 17. Propozim – Vendimi për zbatimin e masave për subvencionimin e kostove të shërbimeve komunale për vitin 2020;
 18. Propozim – Vendimi për përcaktimin e kritereve të pranueshmërisë dhe përshtatshmërisë për ndihmë financiare të njëanshme dhe ndihmë në natyrë për vitin 2020;
 19. Propozim – Programi për Mbrojtje Sociale të Komunës së Kumanovës për vitin 2020;
 20. Propozim Plani i Programeve për Zhvillim të Komunës së Kumanovës për vitin 2020;
 21. Propozim – Programi për rregullimin e tokës ndërtimore, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës komunale të qytetit të Kumanovës për vitin 2020;
 22. Propozim – Programi për Ndërtimin, Rindërtimin, Mirëmbajtjen dhe Mbrojtjen e Rrugëve dhe Rrugëve Vendore në Komunën e Kumanovës për vitin 2020;
 23. Propozim – Program i aktiviteteve në fushën e mjedisit dhe mbrojtjes së natyrës së Komunës së Kumanovës për vitin 2020;
 24. Propozim – Programi për Subvencionimin e Qytetarëve për Lidhjen në Rrjetin e Gazifikimit të Komunës së Kumanovës për vitin 2020;
 25. Strategjia për zhvillimin ekonomik lokal të Komunës së Kumanovës për periudhën 2020 – 2024;
 26. Plani i Veprimit për Zbatimin e Strategjisë për Zhvillimin Ekonomik Lokal të Komunës së Kumanovës për periudhën 2020 – 2024;
 27. Propozim – Programi për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Integrim Evropian i Komunës së Kumanovës për vitin 2020;
 28. Propozim – Buxheti i Komunës së Kumanovës për vitin 2020;
 29. Propozim – Vendim për realizimin e buxhetit të Komunës së Kumanovës për vitin 2020;
 30. Propozim – Vendim për përcaktimin e vlerës së poenit për nëpunësit administrativ për vitin 2020;
 31. Propozim – Vendim për përcaktimin e shumës maksimale të arkës për pagesë të gatshme nga Buxheti i Komunës së Kumanovës për vitin 2020;
 32. Propozim – Vendim për dhënien në përdorim të përhershëm të sendeve të luajtshme – Pronë e Komunës së Kumanovës Ndërmarrjes Publike “Pastrimi dhe gjelbërimi” – Kumanovë;
 33. Propozim – Vendim për ndryshimin e Vendimit për dhënien në përdorim të përhershëm të pasurive të luajtshme – pronë e Komunës së Kumanovës Ndërmarrjes Publike “Kumanova – Plan” – Kumanovë;
 34. Propozim – Vendim për vendosjen e bashkëpunimit ndër-komunal midis Komunës së Kumanovës dhe Komunës së Staro Nagoriçanit;
 35. Propozim – Vendim për sigurimin e fondeve nga Buxheti i Komunës së Kumanovës për vitin 2020 për punësimin e (njëzet e pesë) të punësuarve përmes Agjencisë së Punësimit të Përkohshëm në Komunën e Kumanovës;
 36. Propozim – Aktvendim për formimin e Komisionit për përgatitjen e Programit të punës së Këshillit të Komunës së Kumanovës për vitin 2020.
Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст