Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Më 27.12.2017 (e mërkurë) do të mbahet mbledhja e katërt e Këshillit të Komunës së Kumanovës

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Rend dite

 1. Programi për punën e NP “Ujësjellësi” – Kumanovë për vitin 2018;
 2. Raporti financiar për punën e NP “Tregu” – Kumanovë për periudhën Janar – Shtator 2017;
 3. Programi për punën e NP “Tregu” – Kumanovë për vitin 2018;
 4. Raporti për punën afariste financiare të NP “Pastrimi dhe gjelbërimi” – Kumanovë për periudhën Korrik – Shtator 2017;
 5. Programi për mirëmbajtje e pastërtisë publike në sipërfaqet publike të trafikut në Kumanovë për vitin 2018;
 6. Programi për rregullim dhe mirëmbajtje të gjelbërimit të qytetit në Kumanovë për vitin 2018;
 7. Raporti për punën financiare të NP “Kumanova – parking” për periudhën 01.07.2017 – 30.09.2017;
 8. Programi për punën e NP “Kumanova – parking” – Kumanovë për vitin 2018;
 9. Programi për shfrytëzim, mirëmbajtje, riparim dhe ndërtim të ndriçimit publik në territorin e Komunës së Kumanovës për vitin 2018;
 10. Programi për shfrytëzim preferencial të shërbimeve të parkimit në vend parkimet publike dhe sipërfaqet publike të parapara për parkim me të cilët ekonomizon NP “Kumanova – parking” – Kumanovë nga persona me nevoja të posaçme për vitin 2018;
 11. Raporti tremujor për punën financiare të NP “Kumanova – gaz” – Kumanovë prej 01.04.2017 – 30.06.2017;
 12. Raporti tremujor për punën financiare të NP “Kumanova – gaz” – Kumanovë prej 01.07.2017 – 30.09.2017;
 13. Programi për punë për vitin 2018 i NP “Kumanova – gaz” – Kumanovë;
 14. Propozim – Aktvendimi për t’i dhënë pëlqim Rregullores për mënyrën e shpërndarjes së mjeteve në SHMTK “Nace Bugjoni” Kumanovë;
 15. Propozim – Programi për subvencionim të ngajrjeve, aktiviteteve jashtë mësimore dhe sportive në not në Pishinën e Mbyllur – Kumanovë për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme të Komunës së Kumanovës për vitin 2018;
 16. Programi vjetor për vitin 2018 i Fondacionit për Kulturë dhe Sport “Kumanova” – Kumanovë;
 17. Propozim – Programi i manifestimeve kulturore në Komunën e Kumanovës për vitin 2018;
 18. Propozim – Rregullorja për mënyrën e shpërndarjes së mjeteve për realizim të Programit për realizim të sportit dhe aktiviteteve rekreative të qytetarëve në Komunën e Kumanovës për vitin 2018;
 19. Propozim – Programi për realizim të sportit dhe aktiviteteve rekreative të qytetarëve në Komunën e Kumanovës për vitin 2018;
 20. Propozim – Vendimi për pranim të propozimit për vendosje të bashkëpunimit ndër komunal ndërmjet Komunës së Kumanovës dhe Komunës së Staro Nagoriçit;
 21. Propozim – Vendimi për formim të komisionit të përbashkët për përgatitje të propozim aktit për vendosje të bashkëpunitmit ndërkominal dhe propzim – marrëveshjes për realizim të bashkëpunimit ndër komunal ndërmjet Komunës së Kumanovës dhe Komunës së Staro Nagoriçit;
 22. Propozim – Aktvendimi për emërim të anëtarëve të komisionit të përbashkët për përgatitje të propozim aktit për vendosje të bashkëpunimit ndër komunal dhe propozim – marrëveshjes për realizim të bashkëpunimit ndër komunal ndërmjet Komunës së Kumanovës dhe Komunës së Staro Nagoriçit;
 23. Propozim – Programi për zhvillim të mbrojtjes sociale në Komunën e Kumanovës 2018 – 2021;
 24. Propozim – Programi për zbatim të masave të përgjithshme për mbrojtje të popullatës nga sëmundjet ngjitëse gjatë vitit 2018;
 25. Propozim – Vendimi për zbatim të masave për subvencionim të harxhimeve për shërbimet komunale dhe transportit publik të qytetit për vitin 2018;
 26. Propozim – Vendimi për vendosje të bashkëpunimit ndërkomunal ndërjmet Komunës së Kumanovës dhe Komunës së Staro Nagoriçit;
 27. Propozim – Vendimi për hapje të grupit në kushte të tjera hapësinore për kryerje të veprimtarisë së IPKF Kopshti i Fëmijëve “Angell Shajçe” Kumanovë në f. Mllado Nagoriç – Komuna e Staro Nagoriçanit;
 28. Propozim – Plani aksionar për efikasitet energjetik në Komunën e Kumanovës për vitin 2018;
 29. Propozim – Programi i aktiviteteve në sferën e mbrojtjes së mjedisit jetësor dhe natyrës në Komunën e Kumanovës për vitin 2018;
 30. Propozim – Programi për subvencionim të qytetarëve për kyçje në rrjetin e gazit në territorin e Kumanovës;
 31. Propozim – Programi për ndryshim dhe plotësim të Programit për rregullim të truallit ndërtimor, ndërtim dhe mirëmbajtje të infrastrukturës komunale në qytetin e Kumanovës për vitin 2018;
 32. Propozim – Programi për ndryshim dhe plotësim të Programit për planifikim urbanistik në territorin e Komunës së Kumanovës për vitin 2017;
 33. Propozim – Vendimi për realizim të sipërfaqeve për ndërtim me dedikim A2 në parcelat që gejnden jashtë pjesës qendrore të qytetit në kufi të rajonit ndërtimor të qytetit të Kumanovës;
 34. Propozim – Vendimi për rritjen e depozitit themelor të Ndërmarrjes Publike për hapësira parkimi dhe ndriçim publik “Kumanova – parking” – Kumanovë;
 35. Propozim – Vendimi për rritjen e depozitit themelor të Ndërmarrjes Publike për ndërtim të objekteve infrastrukturore “Kumanova – gaz” – Kumanovë;
 36. Propozim – Buxheti i Komunës së Kumanovës për vitin 2018;
 37. Propozim – Vendimi për realizim të Buxhetit të Komunë së Kumanovës për vitin 2018;
 38. Propozim – Vendimi për përcaktim të vlerës së poenit për rrogat e nëpunësve shtetëror për vitin 2018;
 39. Propozim – Vendimi për verifikim të vlerës maksimale të arkës për pagesë të gatshme nga Buxheti i Komunës së Kumanovës për vitin 2018;
 40. Propozim – Vendimi pagesën e ndihmës së njëhershme në të holla nga Buxheti i Komunës së Kumanovës për vitin 2017;
 41. Propozim – Aktvendimi për formim të Komisionit për përgatitjen e Propozim Programit për punën e Këshillit të Komunës së Kumanovës për vitin 2018.

 

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст