Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Shpallje interne për avancim të nëpunësve administrativ

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Në bazë të nenit 11, nenit 30, paragrafi 1, alineja 2, paragrafi 3 dhe paragrafi 5, nenit 48 dhe nenit 49 të Ligjit për nëpunës administrativ (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 16/05, 142/16 dhe 11/18) dhe Rregullores për formën dhe përmbajtjen e shpalljes interne, mënyrën e parashtrimit të aplikacionit për avancim, mënyrën e realizimit të intervistës, si dhe mënyrën e vlerësimit e tyre dhe numrit maksimal të pikëve nga procedura e përzgjedhjes, në varësi të kategorisë së punës për të cilin është publikuar shpallja interne(“Gazeta zyrtare e RM” nr. 11/2015 dhe 35/2018), Sekretari i Kumanovës, publikon

 

SHPALLJE INTERNE NR. 01/2018
PËR AVANCIM TË NËPUNËSVE ADMINISTRATIV

Publikohet Shpallja interne për avancim të 6 (gjashtë) nëpunësve administrativ, për këto vende pune:

 1. Shifra: UPR 01 01 B04 000
  Thirrja dhe emërtimi i vendit të punës: Udhëheqës i Njësisë për informim dhe marrëdhënie me publikun
  Emri i njësisë: Njësia për informim dhe marrëdhënie me publikun
  Emri i Sektorit: Sektori për përkrahjen e Kryetarit dhe Këshillit të Komunës, informim, marrëdhënie me publikun dhe teknologji informatike
  Numri i realizatorëve: 1

Kushtet e posaçme:
– niveli i kualifikimeve VI А sipas Kornizës së kualifikimeve të Maqedonisë dhe minimum 240 kredi të arritura sipas EKTS ose shkalla VII/1, Studime të gazetarisë
– përvoja e punës, edhe atë:
– më së paku katër vite përvojë pune në profesion prej të cilëve më së paku një vit në vend pune në sektor publik, gjegjësisht më së paku 6 muaj përvojë pune në profesion, prej të cilëve më së paku dy vite në vend pune udhëheqës në sektorin privat,

Kompetenca të posaçme të punës:
– njohja aktive e njërës nga tri gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (anglisht, frengjisht ose gjermanisht),
– njohja aktive e programeve kompjuterike dhe punës në zyrë
– provim të dhënë për udhëheqje administrative.

Përcaktimi i orarit të punës:
– orari i punës brenda javës: nga e hënda deri të premten;
– orët e punës brenda javës: 40
– orari i punës: fillimi i orarit të punës: nga ora 8:00 deri në ora 16:00, me pauzë prej orës 11:00 deri në ora 11:30, me gjithsej tetë orë kohëzgjatje të ditës së punës.
Vlera monetare e përmbledhjes së rrogës për shkallën e arsimimit dhe pjesës së rrogës: 28.302,00 denarë

 1. Shifra: UPR 01 01 B04 000
  Thirrja dhe emërtimi i vendit të punës: Udhëheqës i Njësisë për çështje juridike dhe pronësoro – juridike
  Emri i njësisë: Njësia për çështje juridike dhe pronësoro – juridike
  Emri i Sektorit: Sektori për çështje juridike, pronësoro – juridike dhe të përgjithshme
  Numri i realizatorëve: 1

Kushtet e posaçme:
– niveli i kualifikimeve VI А sipas Kornizës së kualifikimeve të Maqedonisë dhe minimum 240 kredi të arritura sipas EKTS ose shkalla VII/1, shkencat juridike
– përvoja e punës, edhe atë:
– më së paku katër vite përvojë pune në profesion prej të cilëve më së paku një vit në vend pune në sektor publik, gjegjësisht më së paku 6 muaj përvojë pune në profesion, prej të cilëve më së paku dy vite në vend pune udhëheqës në sektorin privat,

Kompetenca të posaçme të punës:
– njohja aktive e njërës nga tri gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (anglisht, frengjisht ose gjermanisht),
– njohja aktive e programeve kompjuterike dhe punës në zyrë
– provim të dhënë për udhëheqje administrative.

Përcaktimi i orarit të punës:
– orari i punës brenda javës: nga e hënda deri të premten;
– orët e punës brenda javës: 40
– orari i punës: fillimi i orarit të punës: nga ora 8:00 deri në ora 16:00, me pauzë prej orës 11:00 deri në ora 11:30, me gjithsej tetë orë kohëzgjatje të ditës së punës.
Vlera monetare e përmbledhjes së rrogës për shkallën e arsimimit dhe pjesës së rrogës: 28.302,00 denarë

 1. Shifra: UPR 01 01 B04 000
  Thirrja dhe emërtimi i vendit të punës: Udhëheqës i Njësisë për përcaktim të pagesës së tatimit të qarkullimit, trashëgimisë dhe dhuratës
  Emri i njësisë: Njësia për përcaktim të pagesës së tatimit të qarkullimit, trashëgimisë dhe dhuratës
  Emri i Sektorit: Sektori i tatimeve dhe taksave
  Numri i realizatorëve: 1

Kushtet e posaçme:
– niveli i kualifikimeve VI А sipas Kornizës së kualifikimeve të Maqedonisë dhe minimum 240 kredi të arritura sipas EKTS ose shkalla VII/1, Shkencat juridike ose ekonomike
– përvoja e punës, edhe atë:
– më së paku katër vite përvojë pune në profesion prej të cilëve më së paku një vit në vend pune në sektor publik, gjegjësisht më së paku 6 muaj përvojë pune në profesion, prej të cilëve më së paku dy vite në vend pune udhëheqës në sektorin privat,

Kompetenca të posaçme të punës:
– njohja aktive e njërës nga tri gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (anglisht, frengjisht ose gjermanisht),
– njohja aktive e programeve kompjuterike dhe punës në zyrë
– provim të dhënë për udhëheqje administrative.

Përcaktimi i orarit të punës:
– orari i punës brenda javës: nga e hënda deri të premten;
– orët e punës brenda javës: 40
– orari i punës: fillimi i orarit të punës: nga ora 8:00 deri në ora 16:00, me pauzë prej orës 11:00 deri në ora 11:30, me gjithsej tetë orë kohëzgjatje të ditës së punës.
Vlera monetare e përmbledhjes së rrogës për shkallën e arsimimit dhe pjesës së rrogës: 28.302,00 denarë

 1. Shifra: UPR 01 01 B04 000
  Thirrja dhe emërtimi i vendit të punës: Udhëheqës i Njësisë për planifikim dhe miratim të dokumentacionit urbanistik
  Emri i njësisë: Njësia për planifikim dhe miratim të dokumentacionit urbanistik
  Emri i Sektorit: Sektori i urbanizmit
  Numri i realizatorëve: 1

Kushtet e posaçme:
– niveli i kualifikimeve VI А sipas Kornizës së kualifikimeve të Maqedonisë dhe minimum 240 kredi të arritura sipas EKTS ose shkalla VII/1 – Arkitekturë, urbanizim dhe planifikim, ndërtimtari dhe ekonomi e ujërave ose Shkencat juridike
– përvoja e punës, edhe atë:
– më së paku katër vite përvojë pune në profesion prej të cilëve më së paku një vit në vend pune në sektor publik, gjegjësisht më së paku 6 muaj përvojë pune në profesion, prej të cilëve më së paku dy vite në vend pune udhëheqës në sektorin privat,

Kompetenca të posaçme të punës:
– njohja aktive e njërës nga tri gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (anglisht, frengjisht ose gjermanisht),
– njohja aktive e programeve kompjuterike dhe punës në zyrë
– provim të dhënë për udhëheqje administrative.

Përcaktimi i orarit të punës:
– orari i punës brenda javës: nga e hënda deri të premten;
– orët e punës brenda javës: 40
– orari i punës: fillimi i orarit të punës: nga ora 8:00 deri në ora 16:00, me pauzë prej orës 11:00 deri në ora 11:30, me gjithsej tetë orë kohëzgjatje të ditës së punës.
Vlera monetare e përmbledhjes së rrogës për shkallën e arsimimit dhe pjesës së rrogës: 28.302,00 denarë

 1. Shifra: UPR 01 01 B04 000
  Thirrja dhe emërtimi i vendit të punës: Udhëheqës i Njësisë për zbatim të dokumentacionit urbanistik
  Emri i njësisë: Njësia për zbatim të dokumentacionit urbanistik
  Emri i Sektorit: Sektori i urbanizmit
  Numri i realizatorëve: 1

Kushtet e posaçme:
– niveli i kualifikimeve VI А sipas Kornizës së kualifikimeve të Maqedonisë dhe minimum 240 kredi të arritura sipas EKTS ose shkalla VII/1 – Arkitekturë, urbanizim dhe planifikim, ndërtimtari dhe ekonomi e ujërave ose Shkencat juridike
– përvoja e punës, edhe atë:
– më së paku katër vite përvojë pune në profesion prej të cilëve më së paku një vit në vend pune në sektor publik, gjegjësisht më së paku 6 muaj përvojë pune në profesion, prej të cilëve më së paku dy vite në vend pune udhëheqës në sektorin privat,

Kompetenca të posaçme të punës:
– njohja aktive e njërës nga tri gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (anglisht, frengjisht ose gjermanisht),
– njohja aktive e programeve kompjuterike dhe punës në zyrë
– provim të dhënë për udhëheqje administrative.

Përcaktimi i orarit të punës:
– orari i punës brenda javës: nga e hënda deri të premten;
– orët e punës brenda javës: 40
– orari i punës: fillimi i orarit të punës: nga ora 8:00 deri në ora 16:00, me pauzë prej orës 11:00 deri në ora 11:30, me gjithsej tetë orë kohëzgjatje të ditës së punës.
Vlera monetare e përmbledhjes së rrogës për shkallën e arsimimit dhe pjesës së rrogës: 28.302,00 denarë

 1. Shifra: UPR 01 01 B04 000
  Thirrja dhe emërtimi i vendit të punës: Udhëheqës i Njësisë për menaxhim me resurset njerëzore
  Emri i njësisë: Njësia për menaxhim me resurset njerëzore
  Numri i realizatorëve: 1

Kushtet e posaçme:
– niveli i kualifikimeve VI А sipas Kornizës së kualifikimeve të Maqedonisë dhe minimum 240 kredi të arritura sipas EKTS ose shkalla VII/1 – shkencat juridike
– përvoja e punës, edhe atë:
– më së paku katër vite përvojë pune në profesion prej të cilëve më së paku një vit në vend pune në sektor publik, gjegjësisht më së paku 6 muaj përvojë pune në profesion, prej të cilëve më së paku dy vite në vend pune udhëheqës në sektorin privat,

Kompetenca të posaçme të punës:
– njohja aktive e njërës nga tri gjuhët më të përdorura në Bashkimin Evropian (anglisht, frengjisht ose gjermanisht),
– njohja aktive e programeve kompjuterike dhe punës në zyrë
– provim të dhënë për udhëheqje administrative.

Përcaktimi i orarit të punës:
– orari i punës brenda javës: nga e hënda deri të premten;
– orët e punës brenda javës: 40
– orari i punës: fillimi i orarit të punës: nga ora 8:00 deri në ora 16:00, me pauzë prej orës 11:00 deri në ora 11:30, me gjithsej tetë orë kohëzgjatje të ditës së punës.
Vlera monetare e përmbledhjes së rrogës për shkallën e arsimimit dhe pjesës së rrogës: 28.302,00 denarë

Kandidatët që aplikojnë për shpalljen interne duhet t’i plotësojnë këto

Kushtet e përgjithshme:

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë;

– ta përdorë në mënyrë aktive gjuhën maqedonase;

– të jetë i moshërritur;

– të ketë një përshtatshmëri të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

– me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës, nuk i është shqiptuar dënim për ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës

Në shpalljen interne mund të paraqitet nëpunësi administrativ i punësuar në Komunën e Kumanovës, i cili plotëson kushtet e përgjithshme dhe të posaçme për kompletimin e vendit të punës të vendosur në nivelin e duhur me Ligjin për nëpunësit administrativ dhe Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës në Komunën e Kumanovës, ku nëpunësi administrativ duhet t’i plotësojë edhe këto kushte:

– të jetë i notuar me notë “A” ose “B” në notimin e fundit,

– të mos jetë vend i punës ni nivel më të ulët ose të mos jet vend pune në kuadër të kategorisë së njëjtë të vendit të punës për çka është publikuar shpallja interne,

– t’i ketë kaluar të paktën dy vjet në punën aktuale dhe

– të mos i jetë shqiptuar masë disiplinore në vitin e fundit para publikimit të shpalljes.

Kandidatët e interesuar duhet të parashtrojnë një aplikacion (shkarko KËTU)

në adresën zyrtare elektronike Njësia për menaxhim me resurset njerëzore hr.opstinakumanovo@kumanovo.gov.mk

Aplikacioni i plotësuar, si dhe dëshmitë e të dhënave të paraqitura në aplikim është e nevojshme brenda 5 (pesë) ditëve, nga data e publikimit të shpalljes interne, në formë letre, përmes arkivit të Komunës së Kumanovës, të parashtrohet deri te Njësia për menaxhim me resurset njerëzore.

Aplikacionit kandidatë mund t’i bashkangjesë:

 • vërtetime për trajnimet e kryera me sukses dhe/ose
 • vërtetime të mentorimit të suksesshëm (si mentor ose nëpunës i mentoruar administrativ)

Në aplikacion, kandidatët janë të obliguar, me përgjegjësi materiale dhe penale, të vërtetojnë se të dhënat në në aplikacion janë të sakta, kurse dëshmitë e ofruara janë besnike me origjinalin.

Shënim: Kandidatët që kanë dhënë informacion të rremë në aplikacion ose nëse vërtetohen se ka dhënë informacion të rremë do të skualifikohen nga procedura e mëtejshme e paraparë me këtë shpallje.

Sekretari i Komunës së Kumanovës
Desanka Stoshevska

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст