Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Të martën (30.01.2018) do të mbahet mbledhja e pestë e Këshillit të Komunës së Kumanovës

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Të martën (30.01.2018) në sallën qarkore të ndërtesës së organizatave të mëhershme shoqëroro – politike, me fillim në ora 10:00 do të mbahet mbledhja e pestë e Këshillit të Komunës së Kumanovës.

Rendi i ditës

 1. Raport për realizimin e Programit për punën e Këshillit të Komunës së Kumanovës për vitin 2017;
 2. Propozim – Programi për punën e Këshillit të Komunës së Kumanovës për vitin 2018;
 3. Raporti vjetor për vitin 2017 i masave dhe aktiviteteve të ndërmarra nga Stacioni Policor me Kompetencë të Përgjithshme Kumanovë;
 4. Raporti vjetor i Njësitit Territorial Kundër Zjarrit Kumanovë për vitin 2017;
 5. Programi i punës i NJTKZ Kumanovë për vitin 2018;
 6. Raporti vjetor për punën e IPIKN “Profesor Mijallkoviq” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2016/2017;
 7. Programi vjetor për punën e IPIKN “Profesor Mijallkoviq” – Kumanovë gjatë vitit shkollor 2017/2018;
 8. Propozim – Aktvendimi për t’i dhënë pëlqim Vendimit Statuar për ndryshim të Statutit të Institucionit Privat për Fëmijë – Qendra për Zhvillim të hershëm Fëmijëror “Baltazar” – Kumanovë;
 9. Propozim – Vendimi për verifikim të së drejtës për shfrytëzim dhe kritereve për ndarjen e mjeteve si ndihmë e njëhershme në të holla dhe ndihmë në naturë;
 10. Raporti për realizimin e Programit për planifikim urbanistik në territorin e Komunës së Kumanovës gjatë vitit 2017;
 11. Propozim – Programi për planifikim urbanistik në territorin e Komunës së Kumanovës gjatë vitit 2018;
 12. Propozim – Aktvendimi për zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për zhvillim ekonomik lokal të Këshillit të Komunës së Kumanovës;
 13. Propozim – Aktvendimi për zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për urbanizëm të Këshillit të Komunës së Kumanovës;
 14. Propozim – Aktvendimi për zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe natyrës të Këshillit të Komunës së Kumanovës;
 15. Propozim – Aktvendimi për zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për mbrojtje sociale, mbrojtje të fëmijëve dhe mbrojtje shëndetësore të Këshillit të Komunës së Kumanovës;
 16. Propozim – Aktvendimi për zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për statut dhe dispozita të Këshillit të Komunës së Kumanovës;
 17. Propozim – Aktvendimi për zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për vetëqeverisje vendore të Këshillit të Komunës së Kumanovës;
 18. Propozim – Aktvendimi për zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për mundësi të barabarta në mes të meshkujve dhe femrave të Këshillit të Komunës së Kumanovës;
 19. Propozim – Aktvendimi për zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për siguri, siguri në trafik dhe mbrojtje kundër zjarrit të Këshillit të Komunës së Kumanovës;
 20. Propozim – Aktvendime për emërim të anëtarëve të këshillit drejtues të:
 • NP “Ujësjellësi” – Kumanovë
 • NP “Tregu” – Kumanovë
 • NP “Pastrimi dhe gjelbërimi”- Kumanovë
 • NP “Kumanova – gaz” – Kumanovë
 • NP “Kumanova – parking” – Kumanovë
 1. Propozim – Aktvendime për emërim të anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës për kontroll të punës materiale – financiare për punën e:
 • NP “Ujësjellësi” – Kumanovë
 • NP “Tregu” – Kumanovë
 • NP “Pastrimi dhe gjelbërimi”- Kumanovë
 • NP “Kumanova – gaz” – Kumanovë
 • NP “Kumanova – parking” – Kumanovë

22. Propozim – Aktvendimi për emërimin e përfaqësuesve të Komunës së Kumanovës për anëtarë të Këshillit drejtues IPK Kopshti i Fëmijëve “Angell Shajçe” – Kumanovë;

23. Propozim – Aktvendimi për emërimin e anëtarëve të organit mbikëqyrës në IPK Kopshti i Fëmijëve “Angell Shajçe” – Kumanovë;

24. Propozim – Aktvendimi për emërimin e anëtarëve Këshillit drejtues të IPK Biblioteka “Tane Georgievski” – Kumanovë;

25. Propozim – Aktvendimi për emërimin e anëtarëve të Këshillit për kontroll të punës materiale – financiare të IPK Biblioteka “Tane Georgievski” – Kumanovë;

26. Propozim – Aktvendimi për emërimin e përfaqësuesve të Komunës së Kumanovës për anëtarë të Këshillit drejtues të IPK Shtëpia e Pleqve “Zafir Sajto” – Kumanovë;

27. Propozim – Aktvendimi për emërimin e anëtarëve të Organit mbikëqyrës të IPK Shtëpia e Pleqve “Zafir Sajto” – Kumanovë;

28. Propozim – Aktvendimi për emërimin e përfaqësuesve të Komunës së Kumanovës për anëtarë të Këshillit drejtues të Institucionit Publik – Internati Komunal i Nxënësve “Profesor Mijallkoviq” – Kumanovë.

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст