Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Konkurs për zgjedhjen e suvenirit të Komunës së Kumanovës për vitin 2019

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Në bazë të Programit për zhvillimin ekonomik lokal të komunës së Kumanovës për vitin 2018, nr. 09-1365/9 të datës 27.02.2018, “Fletorja zyrtare e komunës së Kumanovës nr. 5/18, Komuna e Kumanovës shpall:

 

KONKURS

 

PËR ZGJEDHJEN E SUVENIRIT TË KOMUNËS SË KUMANOVËS

 

Për këtë qëllim, Komuna e Kumanovës i fton të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik, të cilët i njohin karakteristikat e qytetit dhe zonës përreth, me punimet e tyre autentike të kontribuojnë në krijimin e një produkti që reflekton karakterin e qytetit, në drejtim të rritjes së promovimit të tij.

 

Kriteret e pjesëmarrjes janë:

 

 1. Suveniri duhet të përmbajë elemente të identifikimit dhe të pasqyrojë traditën dhe pasuritë historike – kulturore, shpirtërore, materiale dhe burimore të qytetit të Kumanovës;
 2. Suveniri duhet të përshtatet për prodhim në sasi të mëdha dhe të destinuara për promovim turistik të qytetit;
 3. Suveniri duhet të jetë material, madhësi dhe ngjyrë sipas idesë së autorit. Për përgatitjen e suvenir mund të përdoren materiale të qëndrueshme dhe të pranueshme ekologjikisht, si: qeramika, guri, metali, druri, qelqi, argjiri, suva, tekstili, etj;
 4. Koncepti ideor, zhvillimi dhe mënyra e bërjes së suvenirit, kushtet teknike për bërjen dhe materiali nga i cili është bërë duhet të shpjegohen në mënyrë tekstuale;
 5. Afati i dorëzimit të dokumenteve është 10 dhjetor (e premte) 2018 deri në orën 15:00;
 6. Çmimi për “Souvenir të Komunës së Kumanovës” është një dhe është 30.000,00 denarë pa TVSH;
 7. Fituesi i çmimit, në marrëveshje të përbashkët të nënshkruar me Komunën e Kumanovës, në varësi të vlerës së punës, është i detyruar të sigurojë një sasi të caktuar të suvenirit të komunës së Kumanovës;
 8. Suveniri hartuar bashkë me shpjegimin tekstual të konceptit ideologjik, përshkrimin e materialit nga i cili është bërë suveniri dhe vlerën për një kopje të punimit në denarë pa TVSH duhet të dorëzohen në një zarf të mbyllur (kuti) në adresën: Komuna e Kumanovës, 11 Tetori pn, me shënimin “Konkursi për përzgjedhjen e suvenirit të komunës së Kumanovës” dhe me shënimin në këndin e sipërm majtas “MOS E HAP”. Në një zarf të veçantë të bashkangjitur me punimin me shenjën “AUTORI”, parashtrohet aplikacioni me të dhënat e autorit. Aplikacioni duhet të përmbajë: të dhënat për autorin – emri, mbiemri dhe adresa, telefoni, e-mail dhe nënshkrimi që konfirmon se puna është vepër e vetë autorit;
 9. Për të zgjedhur “Suvenirin e komunës së Kumanovës”, nga kryetari i komunës së Kumanovës themeluar një Komision i cili do të vendosë në bazë të kritereve të mësipërme, dhe rezultatet do të publikohen jo më vonë se 30 ditë pas përfundimit të procedurës.
 10. Dokumentet që nuk përmbajnë të gjitha elementet e konkursit, gjegjësisht nuk janë të kompletuara dhe të dorëzuara në kohë të caktuar, nuk do të merren parasysh.
 11. Komisioni rezervon të drejtën për të mos ia dhënë shpërblimin asnjë punimi, nëse konstaton se punimet nuk i përmbushin kriteret.
 12. Nëse nuk aplikon asnjë kandidat për konkurs, konkurrimi konsiderohet i pavlefshëm dhe procedura e zgjedhjes së suvenirit të komunës së Kumanovës do të përsëritet.

Për informacione të mëtejshme, palët e interesuara mund të kontaktojnë në telefon 070 / 613-000 ose 070 / 541-535 çdo ditë nga ora 08:00 deri në orën16:00, ose në komunën e Kumanovës rr. “Vëllazërim Bashkimi” nr. 20 (ndërtesa e ish Kozjak – ut), kati i parë, zyra nr. 10 (Njësia për planifikim strategjik dhe zhvillim ekonomik lokal).

 

 

 

Komuna e Kumanovës

Komisioni për Zgjedhjen e Suvenirit të Komunës së Kumanovës

 

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст