Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mbledhja e nëntë e Këshillit të Komunës së Kumanovës

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

19 Prill 2018 (e enjte), në sallën e rrethore të ndërtesës së organizatave të mëhershme shoqëroro – politike, me fillim prej orës 10:00, do të mbahet mbledhja e 9 – të e Këshillit të Komunës së Kumanovës.

 

Rend dite

 

 • Miratimi i procesverbaleve nga mbledhja e gjashtë dhe e shtatë e Këshillit të Komunës së Kumanovës

 

 1. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Vendimit të IPK Biblioteka “Tane Georgievski” – Kumanovë për aplikim dhe realizim të projektit “Urat teatrore të kulturës – artit bashkëkohor dhe traditave për turizëm të qëndrueshëm”;
 2. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Vendimit të Fondacionit për Kulturë dhe Sport “Kumanova” – Kumanovë për aplikim dhe realizim të projektit “Urat teatrore të kulturës – artit bashkëkohor dhe traditave për turizëm të qëndrueshëm”;
 3. Propozim – Vendimi për t’i dhënë pëlqim Vendimit të Fondacionit për Kulturë dhe Sport “Kumanova” – Kumanovë për aplikim dhe realizim të projektit “Bashkëpunimi në artet vizuale për promovim të identitetit kulturor të regjionit”;
 4. Propozim – Vendimi për të dhënë pëlqim për aplikim dhe realizim të projektit “Historia dhe kultura e përbashkët – Urë përtej kufijve”;
 5. Propozim – Ndryshimi dhe plotësimi i Planit për zhvillim në Komunën e Kumanovës për vitin 2018;
 6. Propozim – Programi për ndryshim dhe plotësim të Programit për rregullim të truallit ndërtimor, ndërtim dhe mirëmbajtje të infrastrukturës komunale të qytetit të Kumanovës gjatë vitit 2018;
 7. Kalendari Buxhetor;
 8. Propozim – Vendimi për ndryshim të shpërndarjes së mjeteve nga Buxheti i komunës së Kumanovës për vitin 2018;
 9. Propozim – Vendimi zgjerim të mjeteve të Buxhetit të Komunës së Kumanovës për vitin 2018;
 10. Propozim – Vendimi për themelim të Ndërmarrjes Publike për Planifikim Hapësinor dhe Urbanistik “KUMANOVA – PLAN” – Kumanovë;
 11. Vendimi për organizimi, sferë veprimin dhe mënyrën e realizimit të detyrave në administratën komunale të Komunës së Kumanovës;
 12. Propozim – Aktvendimi për t’i dhënë pëlqim Rregullores për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për sistematizim të vendeve të punës IPKKF “Angell Shajçe” – Kumanovë;
 13. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Planit vjetor të punësimit për vitin 2019 për IPKKF “Angell Shajçe” – Kumanovë;
 14. Raporti financiar për punën e NP “Tregu” – Kumanovë për periudhën tetor – dhjetor 2017;
 15. Raporti financiar për punën e NP “Tregu” – Kumanovë për periudhën janar – dhjetor 2017;
 16. Raporti për punën e NP “Tregu” – Kumanovë gjatë vitit 2017;
 17. Raporti për punën financiare të NP “Kumanova – parking” – Kumanovë për periudhën 01.10.2017 – 31.12.2017;
 18. Raporti për punën financiare të NP “Kumanova – parking” – Kumanovë për periudhën 01.01.2017 – 31.12.2017;
 19. Raporti për punën e NP “Kumanova – parking” – Kumanovë për periudhën 01.01.2017 – 31.12.2017;
 20. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Planit vjetor të punësimit për vitin 2018 të NP “Kumanova – parking” – Kumanovë;
 21. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Planit vjetor të punësimit për vitin 2019 të NP “Kumanova – parking” – Kumanovë;
 22. Raporti për punën e NP “Ujësjellësi” – Kumanovë për vitin 2017;
 23. Raporti financiar/Llogaria vjetore e NP “Ujësjellësi” – Kumanovë për vitin 2017 ;
 24. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Planit vjetor të punësimit për vitin 2018, NP “Ujësjellësi” – Kumanovë;
 25. Raporti i punës afariste – financiare të NP “Pastrimi dhe gjelbërimi” – Kumanovë, për periudhën tetor – dhjetor 2017;
 26. Llogaria vjetore dhe Raporti për punën e NP “Pastrimi dhe gjelbërimi” – Kumanovë, për periudhën janar – dhjetor 2017;
 27. Raporti për realizimin e Programit për zhvillim të sportit dhe aktiviteteve rekreative të qytetarëve në Komunën e Kumanovës për vitin 2017, me raport financiar;
 28. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Planit vjetor të punësimit për vitin 2018, NP “Kumanova – gaz” – Kumanovë;
 29. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Planit vjetor të punësimit për vitin 2019, NP “Kumanova – gaz” – Kumanovë;
 30. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Planit vjetor të punësimit për vitin 2018, IPK – Shtëpia e Pleqve “Zafir Sajto” – Kumanovë;
 31. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Planit vjetor të punësimit për vitin 2019, IPK – Shtëpia e Pleqve “Zafir Sajto” – Kumanovë;
 32. Propozim – Vendim për t’i dhënë pëlqim Planit vjetor të punësimit gjatë vitit 2019, IPK Biblioteka “Tane Georgievski” – Kumanovë;
 33. Raporti vjetor për realizim të Programit të Shëndetit Publik në Komunën e Kumanovës gjatë vitit 2017;
 34. Raporti për punën e Qendrës për zhvillim të rajonit Verilindor Planor për vitin 2017, me raport financiar;
 35. Propozim – Vendimi për rritjen e depozitimit themelor të Ndërmarrjes Publike për Ndërtim të Objekteve Infrastrukturore “Kumanova – gaz” – Kumanovë;
 36. Propozim – Vendimi për përcaktim të çmimeve të biletave dhe mënyrën e shfrytëzimit të fushave të tenisit “23 Tetori” – Kumanovë;
 37. Propozim – Vendimi për emërim të komandantit të Shtabit për Mbrojtje dhe Shpëtim në Komunën e Kumanovës;
 38. Propozim – Vendimi emërimin e anëtarëve të Shtabit për Mbrojtje dhe Shpëtim në Komunën e Kumanovës;
 39. Propozim – Vendimi për vënie në detyrë të komandantëve të njësive hapësinore për mbrojtje dhe shpëtim në Komunën e Kumanovës;
 40. Propozim – Vendimi për ndryshim të Vendimit për formim të Komisionit për vlerësim të vlerës së dëmit nga fatkeqësitë natyrore dhe të tjera në territorin e Komunës së Kumanovës;
 41. Propozim – Vendimi për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për përcaktim të vlerës së kompensimit për sigurim të mjeteve financiare për ndërtim, riparim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugicave komunale dhe rrugëve në Komunën e Kumanovës;
 42. Propozim – Vendimi për lirim nga pagesa e kompensimit për rregullim të truallit ndërtimor për ndërtim të objektit fetar, Kishën Ortodokse të Maqedonisë – Arqipeshkopia e Ohrit – Shkup, Dioqeza Kumanovë – Osogovë;
 43. Propozim – Programi për ndryshim dhe plotësim të Programit për planifikim urbanistik në territorin e Komunës së Kumanovës për vitin 2018;
 44. Propozim – Vendimi për miratim të Planit detal urbanistik për pjesë të NJU “Goce Dellçev”, Blloku Urban 27, përfshirja planifikuese ndërmjet rrugës regjionale Kumanovë – Shën Nikollë, rr. “2001” dhe rr. “Vidoe Smilevski Bato” – Komuna e Kumanovës;
 45. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 526/5, v. q. Selishte, KK Lubodrag – Komuna e Kumanovës;
 46. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 635/2, v. q. Vreshtat, КK Novoselane – Komuna e Kumanovës;
 47. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 919 и КП 918, v. q. Vërtaça, KK Dovezencë – Komuna e Kumanovës;
 48. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 2056, v. q. Llokva, КО Pezovë – Komuna e Kumanovës;
 49. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 4281/1, v. q. Tërllishte, KK Tabanoc – Komuna e Kumanovës;
 50. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 363/2, v. q. Virovi, KK Jaçincë – Komuna e Kumanovës;
 51. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 1438, v. q. Potok, KK Orashac – Komuna e Kumanovës;
 52. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 1497/1, v. q. Potok, KK Orashac – Komuna e Kumanovës;
 53. Propozim – Vendimi për verifikim të nevojës për miratim të dokumentacionit planifikues urbanistik për PK 628/5, fshati Dobroshan, KK Dobroshan – Komuna e Kumanovës.

 

 

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст