Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Shpallje për mbledhje të ofertave (Ekskursion – SHMKP “Kiro Burnaz” Kumanovë)

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Согласно Правилникот за начинот на изведување на ученички екскурзии на учениците од средните училишта, ССОУ „Киро Бурназ“ Куманово, објавува

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ

за организирање на завршна ученичка екскурзија за учебната 2018/2019 година

Организирање и реализација на завршна екскурзија со учениците од трета година во учебната 2018/2019 во траење од 4 дена во месец Април 2019, според содржините на Програмата, на релација Куманово – Букурешт – Пелеш – Бран – Брашов – Букурешт – Куманово.

Понудата треба да содржи цена на екскурзијата во која се опфатени следниве услуги: превоз со високо туристички автобус со обезбеден водич, лекар, осигурување на ученици, сместување во хотел во Букурешт на база на две ноќевања со појадок, начин на плаќање и поволности за ученици од социјално загрозени семејства.

Детален опис на услугата е даден во документацијата со инструкции за понудувачите и Програмата за завршна екскурзија која може да се подигне од архивата на училиштето секој работен ден од  08 – 14 часот.

Минимални услови кои треба да ги исполнат понудувачите се: доказ за регистрирана дејност, согласно позитивните прописи во РМ за вршење на туристичка дејност, доказ дека има успешно реализирано најмалку три ученички екскурзии во последните три години, доказ дека ги исполнува условите за превоз на групи деца, согласно Законот за безбедност во сообраќајот на патишта и Правилникот за посебни технички барања на возилата со кои се превезуваат групи деца.

Понудата треба да ги содржи следниве документи: документација како доказ за исполнување на минимални услови, програма за реализација на екскурзијата, пополнет образец на понудата, изјава за сериозност на понуда.

Критериум за избор на најповолен понудувач е најниска цена.

За најповолен понудувач ќе биде избран оној понудувач кој ќе понуди најниска цена а притоа ќе ги исполни минималните критериуми за способност и ќе има прифатлива техничка и финансиска понуда.

Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен, на денот на потпишувањето на договорот со училиштето треба да достави банкарска гаранција за квалитетно извршување на договорот во висина од 15% од вкупната проценета вредност на договорот.

Понудите да се достават во рок од 5 работни дена до ССОУ „Киро Бурназ“ Куманово со назнака за комисија за прибирање на понуди за екскурзија.

 

 

 

ССОУ „Киро Бурназ“ Куманово

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст