Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Thirrje Publike për angazhim të asistentëve personal arsimor në arsimin e mesëm

Оваа објава е достапна и на: mkмакедонски

Bazuar në Marrëveshjen ndërmjet Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim dhe Komunës së Kumanovës për realizimin e aktiviteteve, ku UNDP ofron mbështetje në kuadër të projektit “Krijimi i mundësive të punës për të gjithë IV”, me nr. 03-4700/1 të datës 06.06.2023, Marrëveshjes ndërmjet Agjencisë për Punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Komunës së Kumanovës për realizimin e punës të dobishme komunale me nr. Nr. 03-4821/1 të dadës 09.06.2023, në kuadër të Planit operativ për masa dhe programe aktive për punësim dhe shërbime në tregun e punës për vitin 2023 të miratuar nga Qeveria e Maqedonisë së Veriut, Programi puna e dobishme komunale i financuar nga Agjencioni i punësimit i RMV, më datë 07.08.2023 shpallet kjo:

THIRRJE PUBLIKE

për

personat e papunë të regjistruar për përfshirje në programin komunal – punë e dobishme, projekti “Klasa gjithëpërfshirëse 2”

Të gjithë personat e papunë të regjistruar të cilët janë të interesuar të marrin pjesë në Programin Puna e Dobishme Komunale, projekti “Klasa gjithëpërfshirëse 2”, ftohen për punësim me orar të shkurtuar pune për një periudhë 9 (nëntë) mujore me qëllim të përvetësimit të aftësive dhe përfshirjes graduale në tregun e punës, të paraqiten në Agjencinë e Punësimit – Qendra e Punësimit Kumanovë.

Periudha totale e përfshirjes së personave të papunë përmes Programit është 9 muaj, e cila përfshin trajnimin dhe angazhimin në punë.

Personat e papunë të regjistruar të cilët do të përfshihen në Programin “Punë e dobishme komunale” do të angazhohen në punë me orar të shkurtuar pune prej 20 (njëzet) orë pune në javë, gjatë së cilës statusi i personave të papunë mbetet gjatë angazhimit të punës prej 9 (nëntë) muaj i pandryshuar, dhe personat e papunë-përfitues të kompensimit monetar dhe përfituesit e së drejtës për asistencë minimale të garantuar për kohëzgjatjen e punësimit do të kenë të drejtën e ushtruar më parë.

Të drejtë pjesëmarrjeje në Programin “Punë e dobishme komunale” kanë të gjithë personat e papunë, me përparësi personat që aplikojnë për herë të parë për pjesëmarrje në Program.

Për kandidatët të cilët do të përzgjidhen dhe do të përfshihen në Programin “Punë e dobishme komunale” është paraparë kompensim monetar në shumë prej 13.750 denarë bruto për kohëzgjatjen e trajnimit dhe punësimit, përfshirë tatimin në të ardhura personale dhe sigurimin për invaliditet dhe dëmtim fizik shkaktuar nga lëndimet në punë dhe sëmundjet profesionale.

Personat e papunë të regjistruar të cilët do të aplikojnë për pjesëmarrje në Programin “Punë e dobishme komunale” duhet t’i përkasin një prej grupeve të synuara të personave të papunë:

– personat e papunë të cilëve u ka përfunduar marrëdhënia e punës gjatë periudhës së koronavirusit COVID-19

– Personat e papunë afatgjatë (më shumë se 12 muaj në evidencë, me preferencë ndaj personave të papunë për më shumë se 5 vjet)

– të rinjtë deri në 29 vjeç

– personat përfitues të asistencës minimale të garantuar

– personat mbi 50 vjeç

– prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara në zhvillim

– prindër të 3 ose më shumë fëmijëve

– prindër të fëmijëve në rrugë

– personat që i përkasin komunitetit etnik rom

– gratë që i përkasin komunitetit etnik rom dhe komuniteteve të tjera etnike.

Vendet e punës që mbulohen nga ky njoftim i referohen punësimit të:

Pozicioni i punës 1: Asistent arsimor në arsimin e mesëm me këto detyra:

– Ndihma dhe mbështetja e përditshme e nxënësit në përvetësimin e përmbajtjes mësimore në koordinim me mësuesin e klasës, pedagogët e lëndës, shërbimin profesional, si dhe familjen e përdoruesit përfundimtar;

– Motivimi i përditshëm i nxënësit për mësim dhe socializim, nëpërmjet metodave dhe teknikave të ndryshme krijuese;

– Motivimi i nxënësit për të marrë pjesë në aktivitete jashtëshkollore;

– Përgatitja e raportit mujor për monitorimin e progresit të nxënësve dhe dorëzimi i tij rregullisht te koordinatori i projektit komunal.

Pozicionet e punës – Asistent arsimor në arsimin e mesëm: 13 (trembëdhjetë)

Kualifikimet dhe profesionet e nevojshme për pozicionin 1: Empati, komunikim, fleksibilitet, tolerancë, stabilitet mendor, përgjegjësi, parimor, i papunë i regjistruar i cili në mënyrë aktive kërkon punë në Qendrën e Punësimit – Kumanovë, personi duhet t’i përkasë njërit nga objektivat e mësipërm , persona përgjegjës dhe komunikues të kualifikuar profesionalisht.

Personi duhet të ketë kryer arsimin e lartë në këto profesione:

– Profesor i arsimit fillor;

– Profesor i mësimdhënies lëndore;

– Pedagog;

– Psikolog;

– Defektolog (edukator dhe rehabilitues për personat me aftësi të kufizuara);

– Punonjës social, etj.

Pozicioni 2: Asistent personal në arsimin e mesëm, me këto detyra:

– Ndihmë dhe mbështetje individuale gjatë lëvizjes nëpër ambientet e shkollës;

– Ndihmë dhe mbështetje gjatë udhëtimit për në dhe nga institucioni arsimor;

– Ndihmë në plotësimin e nevojave personale;

– Ndihmë dhe mbështetje gjatë socializimit;

– Përgatitja e raportit mujor për aktivitetet e realizuara me nxënësin dhe dorëzimi i rregullt i tij te koordinatori i projektit komunal.

Pozicionet e punës – Asistent personal në arsimin e mesëm: 2 (dy)

Kualifikimet dhe profesionet e nevojshme për pozicionin 2: Empati, komunikim, fleksibilitet, tolerancë, stabilitet mendor, përgjegjësi, parimor, i papunë i regjistruar i cili në mënyrë aktive kërkon punë në qendrën për punësim-Kumanovë, personi duhet t’i përkasë njërit nga objektivat e mësipërm. grupe, persona përgjegjës dhe komunikues të kualifikuar profesionalisht.

Personi duhet të ketë përfunduar arsimin e mesëm ose të lartë.

Të papunët e interesuar për pjesëmarrje në Programin “Punë e dobishme komunale”, projekti “Klasë gjithëpërfshirëse 2” mund të dorëzojnë në Agjencinë për Punësim – Qendra për Punësim Kumanovë në periudhën prej 07.08.2023 deri më 15.08.2023, nga ora 08:00 deri në ora 2: 00 p.m.

Kushtet, të drejtat dhe obligimet më specifike do të rregullohen me nënshkrimin e Marrëveshjes ndërmjet Komunës së Kumanovës dhe kandidatëve të përzgjedhur.

Informata të hollësishme për programin “Punë e dobishme komunale” mund të merrni në Komunën e Kumanovës te personi Tanja Stefanovska – Koordinatore Komunale për programin “Punë e dobishme komunale”, Agjencia e Punësimit – Qendra e punësimit Kumanovë te personi Albana Rexhepi dhe IP Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale Kumanovë te Mirosllava Ilievska.

INFORMACION PËR PERSONAT E PA PUNË PDK 2023-1

Back to top
Големина на фонт
Боја на контраст